Iznos Porodiljne Naknade 2022: Važne informacije o isplati i visini naknade

Iznos Porodiljne Naknade 2022

Iznos Porodiljne Naknade 2022

Porodiljna naknada je jedna od ključnih naknada koju pruža država kako bi pomogla trudnicama i novopečenim majkama. Veoma je važno da buduće majke budu upućene u detalje i uslove isplate ove naknade kako bi mogle planirati svoj budžet. U ovom članku ćemo vam pružiti sve važne informacije o iznosu porodiljne naknade za 2022. godinu.

Visina porodiljne naknade se određuje na osnovu vaše plate u prethodnih 12 meseci pre trudnoće. Ukoliko ste primali platu u punom iznosu tokom tog perioda, porodiljna naknada će iznositi 100% vaše prethodne plate. Ukoliko ste primali manju platu, visina naknade će biti manja.

Minimalna porodiljna naknada za 2022. godinu iznosi 2.000 kuna. To znači da, čak i ako je vaša prethodna plata bila manja od tog iznosa, nećete dobiti manje od 2.000 kuna po mesecu. Maksimalna porodiljna naknada, sa druge strane, iznosi 70% prosečne plate u Republici Hrvatskoj u prethodnom kvartalu.

Ukoliko ste zaposlena, isplatu porodiljne naknade vrši vaš poslodavac. Ukoliko ste osiguranik na drugom osnovu, isplatu vrši Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Takođe, ukoliko ste nezaposleni ili radiološki zdravstveni radnik, isplatu vrši Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Važno je da znate da je za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu neophodno da ste prijavljeni na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Takođe, trebali biste se informisati o uslovima i rokovima za apliciranje za naknadu kako biste bili sigurni da će vam biti isplaćena na vreme.

Iznos Porodiljne Naknade 2022

Porodiljna naknada je novčana pomoć koju dobivaju trudnice i majke nakon poroda. Iznos porodiljne naknade se svake godine mijenja, stoga je važno biti upoznat s aktualnim iznosom za 2022. godinu.

Iznos porodiljne naknade za 2022. godinu

Za 2022. godinu, iznos porodiljne naknade iznosi XX kuna. Ova naknada se isplaćuje majkama tijekom rodiljnog i roditeljskog dopusta kako bi im pomogla u financijskom pogledu dok su na porodiljnom dopustu.

Iznos porodiljne naknade se određuje temeljem prosječne bruto plaće majke u razdoblju od 12 mjeseci prije početka rodiljnog dopusta. Naknada iznosi 100% prosječne bruto plaće majke.

Koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje porodiljne naknade?

Za ostvarivanje porodiljne naknade, majka mora podnijeti zahtjev sa sljedećom dokumentacijom:

 • Obrazac zahtjeva za porodiljnu naknadu
 • Rješenje o priznavanju statusa trudnice
 • Obavijest o početku i završetku rodiljnog dopusta
 • Potvrda o porodu djeteta
 • Dokaz o prethodnoj osiguranosti majke
 • Dokaz o prosječnoj bruto plaći majke u razdoblju od 12 mjeseci prije početka rodiljnog dopusta
You might be interested:  Naknadno Pronađena Imovina Zahtjev: Sve što trebate znati

Ova dokumentacija se podnosi nadležnoj zdravstvenoj ili mirovinskoj instituciji, ovisno o zakonima i propisima u vašoj državi.

Ukoliko se ispunjavaju uvjeti i potrebna dokumentacija je pravilno podnesena, majka će primati porodiljnu naknadu tijekom trajanja porodiljnog i roditeljskog dopusta.

Važne informacije o isplati

Isplata Porodiljne Naknade za 2022. godinu vrši se prema odredbama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Da bi isplata bila realizirana, potrebno je da podnositelj zahtjeva ispuni određene uvjete.

Podnošenje zahtjeva

Podnositelji zahtjeva za Porodiljnu Naknadu moraju podnijeti zahtjev Zaštitniku prava djece, Centru za socijalnu skrb ili mjestu prebivališta majke. Uz zahtjev je potrebno priložiti određenu dokumentaciju koja potvrđuje ispunjavanje uvjeta za dobivanje naknade.

Visina naknade

Visina naknade

Visina Porodiljne Naknade ovisi o prihodima majke u prethodnih 6 mjeseci. Naknada iznosi 100% prosječne neto plaće majke za zadnjih 6 mjeseci prije ostvarivanja prava na naknadu. Minimalni iznos naknade za majku koja nije ostvarivala prihode iznosi 1.505,63 kuna, a maksimalni iznos naknade iznosi 6.022,51 kuna.

Naknada se isplaćuje jednokratno, u roku od 30 dana od podnošenja kompletnog zahtjeva. Isplata se vrši na žiro račun majke ili drugog odabranog računa.

 • Za prva 3 mjeseca naknada se isplaćuje u visini od 100% prihoda majke
 • Za sljedeća 3 mjeseca naknada se isplaćuje u visini od 70% prihoda majke

Za vrijeme isplate naknade, majka nema obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Međutim, majka je dužna podnijeti prijavu boravišta djeteta i prebivališta majke nadležnom organu unutar 15 dana od ostvarivanja prava na naknadu.

Visina naknade

Visina porodiljne naknade u 2022. godini iznosi 100% prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Prosječna neto plaća je izračunata na temelju plaća ostvarenih u 12 mjeseci prije mjeseca u kojem je počelo korištenje porodiljnog dopusta.

Minimalni iznos porodiljne naknade iznosi 2.500 kuna dok maksimalni iznos porodiljne naknade ne može biti veći od trostruko višeg iznosa prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, što je ograničeno na 25.000 kuna.

Ukoliko je neto plaća majke manja od minimalnog iznosa porodiljne naknade, isplaćuje se minimalni iznos od 2.500 kuna.

Trajanje naknade

Porodiljna naknada se isplaćuje tijekom 6 mjeseci, odnosno 180 kalendarskih dana.

Ostale informacije

Za više detalja o isplati porodiljne naknade i uvjetima za ostvarivanje prava, preporučuje se kontaktiranje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Kako se računa iznos

Iznos Porodiljne Naknade se računa na osnovu prosječne plaće osiguranika u prethodnih 12 mjeseci prije početka korištenja porodiljnog dopusta. Važno je napomenuti da se iznos porodiljne naknade ne može izračunati samo na osnovu trenutne plaće, već se uzima u obzir prosjek zarade u proteklom periodu.

1. Priprema računanja iznosa

Da biste izračunali iznos Porodiljne Naknade, potrebne su vam sljedeće informacije:

 1. Vaše podatke o zaradi za prethodnih 12 mjeseci prije korištenja porodiljnog dopusta
 2. Početak porodiljnog dopusta
 3. Nominalnu plaću za mjesec prije početka korištenja porodiljnog dopusta
 4. Prosječnu plaću osiguranika u Republici Hrvatskoj za mjesec prije početka korištenja porodiljnog dopusta

2. Izračunavanje iznosa

Za izračun Porodiljne Naknade potrebno je primijeniti sljedeću formulu:

Iznos Porodiljne Naknade = (Prosjek zarade / Prosječna plaća) * Nominalna plaća

Formula će vam omogućiti da dobijete iznos koji će vam biti isplaćen kao Porodiljna Naknada. Važno je naglasiti da postoji gornja granica iznosa Porodiljne Naknade, koja se utvrđuje propisima i može se mijenjati iz godine u godinu.

You might be interested:  Prosječna Plaća U Mađarskoj 2022

Potrebna dokumentacija

Za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu u 2022. godini, potrebno je dostaviti određenu dokumentaciju. Evo koje dokumente trebate pripremiti:

 • Obrazac “ZAHTJEV-ZA-OSTVARIVANJE-PRAVA-NA-PORODILJNU-NAKNADU” koji možete preuzeti na web stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • Dokaz o trudnoći koji je izdao vaš ginekolog.
 • Kopija vaše osobne iskaznice ili putovnice.
 • Potvrda o visini plaće koju ste primali prije odlaska na porodiljni dopust.
 • Potvrda o odsutnosti s posla koju izdaje poslodavac.
 • Potvrda o plaćenim doprinosima za mirovinsko osiguranje.

Ovisno o vašoj situaciji, možda će biti potrebno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Ako imate pitanja o potrebnoj dokumentaciji, preporučujemo da se obratite Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kako biste dobili točne informacije.

Kada se uplaćuje naknada

Naknada za porodiljski dopust se uplaćuje svakih mjesec dana, počevši od prvog mjeseca roditeljskog dopusta. Uplata naknade vrši se na tekući račun roditelja koji je otvoren za tu svrhu.

Ukoliko je roditelj zaposlen, naknada će biti isplaćena od strane poslodavca. Ako je roditelj nezaposlen, iznos naknade će biti isplaćen od strane nadležnog tijela socijalne zaštite.

Važno je napomenuti da se visina naknade za porodiljne dopuste razlikuje ovisno o stavkama koje su relevantne za taj pojedini slučaj kao što su primjerice visina plaće, broj djece i druge relevantne okolnosti.

Ukoliko želite provjeriti predviđeni iznos naknade za porodiljski dopust, preporučuje se da se konzultirate s nadležnim tijelom socijalne zaštite ili pristojnim odvjetnikom koji će vam pomoći u razumijevanju svih relevantnih čimbenika.

Ukoliko ste zaposleni Ukoliko ste nezaposleni
Poslodavac će izvršiti uplatu naknade na vaš tekući račun svakog mjeseca. Nadležno tijelo socijalne zaštite će izvršiti uplatu naknade na vaš tekući račun svakog mjeseca.

Prava i obveze

Porodiljna naknada je pravo kojim se majkama omogućuje financijska podrška tijekom trudnoće i nakon poroda. Evo nekoliko važnih prava i obveza vezanih uz porodiljnu naknadu:

 • Majke imaju pravo na porodiljnu naknadu ako su zaposlene na puno radno vrijeme, samozaposlene ili članice obiteljskog obrta.
 • Porodiljna naknada se isplaćuje tijekom 12 mjeseci nakon rođenja djeteta.
 • Visina porodiljne naknade ovisi o primanjima majke u prethodnom razdoblju.
 • Majke su obvezne prijaviti se za porodiljnu naknadu najkasnije 30 dana prije planiranog poroda.
 • Tijekom primanja porodiljne naknade, majke su obvezne obavještavati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje o bilo kojim promjenama u svojem statusu.
 • U slučaju povrede prava ili kršenja obveza, majke imaju pravo podnijeti žalbu ili pritužbu nadležnim institucijama.

Prava i obveze vezane uz porodiljnu naknadu su važne kako bi se osiguralo dobrobit majki i djece. Važno je da majke budu informirane o svojim pravima i obvezama kako bi mogle ostvariti financijsku podršku koju im zakon omogućuje.

Kako podnijeti zahtjev

Kako podnijeti zahtjev

Da biste podnijeli zahtjev za porodiljnom naknadom, potrebno je slijediti određene korake:

 1. Pripremite potrebne dokumente: Kako biste podnijeli zahtjev za porodiljnom naknadom, morate imati sljedeće dokumente pripremljene: osobnu iskaznicu ili putovnicu, svjedodžbu o rođenju djeteta, potvrdu o poslodavcu koja potvrđuje vaše zaposlenje prije porodiljskog dopusta, potvrdu o prebivalištu i broj bankovnog računa.
 2. Popunite zahtjev: Nakon što ste pripremili dokumente, trebate popuniti zahtjev za porodiljnom naknadom. Zahtjev možete dobiti na uredima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili ga preuzeti sa njihove službene web stranice. Pažljivo pročitajte upute i ispunite sva potrebna polja na zahtjevu.
 3. Dostavite dokumente: Nakon što ste popunili zahtjev, trebate dostaviti sve potrebne dokumente. Možete ih poslati poštom ili ih osobno predati na određenom šalteru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Provjerite odgovarajuću adresu za slanje ili mjesto na kojem možete osobno dostaviti dokumente.
 4. Pratite status zahtjeva: Nakon što ste podnijeli zahtjev, možete pratiti status vašeg zahtjeva putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili putem e-usluga koje nude. Redovito provjeravajte svoj status kako biste bili informirani o napretku vašeg zahtjeva.
 5. Dobijte porodiljnu naknadu: Nakon odobravanja vašeg zahtjeva, dobit ćete porodiljnu naknadu na vaš bankovni račun. Naknadu možete očekivati ​​u određeno vrijeme nakon što je vaš zahtjev odobren.
You might be interested:  Koliko se plaća godišnji odmor?

Podnošenje zahtjeva za porodiljnom naknadom može biti malo složeno, ali slijedeći ove korake i imajući sve potrebne dokumente pripremljene, možete olakšati proces i osigurati da sve proteče glatko.

Dodatne informacije

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o iznosu porodiljne naknade za 2022. godinu, možete se obratiti nadležnim institucijama. Za sve informacije u vezi s prijavom, isplatom i iznosom naknade, kontaktirajte Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Adresa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Također, možete se obratiti i lokalnim područnim uredima HZMO-a kako biste dobili dodatne informacije i savjete. Tamo će vam stručni djelatnici biti na raspolaganju i pružiti sve potrebne informacije o isplati i visini naknade.

Naknada se isplaćuje mjesečno tijekom porodiljnog dopusta, a visina naknade ovisi o prihodima iz prethodne godine. Važno je da pravovremeno podnesete zahtjev za porodiljnu naknadu kako biste osigurali isplatu u skladu s vašim pravima.

Pitanja i odgovori:

Kakva je visina naknade za porodilje u 2022. godini?

Visina porodiljne naknade za 2022. godinu iznosi 100% prosječne plaće osiguranika u posljednjih 12 mjeseci. Minimalni iznos naknade je jednak minimalnoj plaći u zemlji.

Kako se vrši isplata porodiljne naknade?

Porodiljna naknada se isplaćuje na žiro račun majke, obično mjesečno. Naknada se isplaćuje kroz razdoblje roditeljskog dopusta, ovisno o trajanju dopusta.

Koja je procedura za ostvarivanje porodiljne naknade?

Za ostvarivanje porodiljne naknade, potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu u roku od 60 dana prije očekivanog datuma poroda. Uz zahtjev je potrebno priložiti određene dokumente, kao što su rodni list djeteta, potvrda o radnom stažu i sl. Nakon provjere dokumentacije, naknada će biti odobrena i isplaćena.

Koje su mogućnosti produženja porodiljnog dopusta i isplate porodiljne naknade?

Majka može zatražiti produženje porodiljnog dopusta u slučaju da dijete ima posebne potrebe ili zdravstvene probleme. U takvim slučajevima porodiljna naknada može biti produžena. Također, u nekim situacijama može se ostvariti pravo na tzv. doplatak za njegu i pomoć ili drugačiji oblik naknade.

Postoji li neki uvjet za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu?

Da bi majka ostvarila pravo na porodiljnu naknadu, potrebno je da je bila zaposlena i da je imala uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje u određenom razdoblju prije rođenja djeteta. Također, potrebno je da je majka podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu u propisanom roku.

Kakva su najnovija pravila za isplatu porodiljne naknade u 2022. godini?

Prema najnovim pravilima, porodiljna naknada će biti isplaćivana prema visini prosječne plaće majke u posljednjih godinu dana prije poroda, ali neće moći prelaziti određeni maksimalni iznos.