Porezi i prirezi: Sve što trebate znati o oporezivanju u Hrvatskoj

Porezi i prirezi

Porezi I Prirezi

Oporezivanje je važna tema za sve građane i poduzetnike u Hrvatskoj. Porezi i prirezi su sastavni dio financijskog sustava zemlje i igraju ključnu ulogu u prikupljanju sredstava za financiranje javnih usluga i infrastrukture. Bez pravilnog razumijevanja poreznog sustava moguće su financijske poteškoće i nepravilnosti, stoga je vrlo važno biti upoznat s osnovama oporezivanja u Hrvatskoj.

Porezi su oblici oporezivanja koje pojedinci i poduzeća plaćaju državi. Ovi prihodi koriste se za financiranje različitih javnih usluga poput zdravstva, obrazovanja i infrastrukture. Porezi se naplaćuju na prihode, imovinu, dobitak od prodaje imovine i ostale transakcije. Neki od najčešćih poreza u Hrvatskoj uključuju porez na dohodak, porez na porez na dodanu vrijednost (PDV).

Prirezi su dodatni porezi koji se primjenjuju na lokalnoj razini. U Hrvatskoj, prirezi se mogu razlikovati ovisno o općim i društvenim poreznim politikama. Prirezi se mogu nametnuti na prihode od imovine, prihode od obrta i ostale prihode. Pravilno razumijevanje poreza i prireza može pomoći pojedincima i poduzećima da optimiziraju svoje porezne obaveze i izbjegnu nepravilnosti i kazne.

Porezi i prirezi u Hrvatskoj

Porezi i prirezi su važni dijelovi financijskog sustava u Hrvatskoj. Ovi oblici oporezivanja igraju ključnu ulogu u prihodima države i financiranju javnih usluga i infrastrukture.

U Hrvatskoj postoje razni oblici poreza i prireza, uključujući porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost (PDV), paušalni porez, porez na nekretnine i prirez na dohodak. Svaki od ovih poreza ima svoju specifičnu svrhu i način obračuna.

Porez na dohodak je jedan od najvažnijih poreza u Hrvatskoj. On se obračunava na temelju prihoda pojedinca ili tvrtke. Stopa poreza na dohodak varira ovisno o visini prihoda, a odgovarajući iznosi poreza se automatski odbijaju od plaće ili se plaćaju kao predujmovi.

Porez na dobit odnosi se na prihode poduzeća. Stopa poreza na dobit također varira ovisno o visini prihoda, a iznos se izračunava na temelju financijskih izvješća poduzeća.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je indirektni porez koji se primjenjuje na gotovo sve proizvode i usluge. Stopa PDV-a također varira ovisno o vrsti proizvoda ili usluge i može biti 13%, 25% ili 0%. PDV se naplaćuje od krajnjeg potrošača, ali ga prije toga svaki sudionik u lancu proizvodnje ili distribucije obračunava i plaća državi.

Paušalni porez je poseban oblik poreza koji se primjenjuje na pojedince koji obavljaju samostalnu djelatnost. Ova vrsta poreza izračunava se na temelju procijenjenih prihoda i plaća se kao fiksni iznos, a ne postotak.

Porez na nekretnine je porez koji se odnosi na posjedovanje i korištenje nekretnina. Visina poreza ovisi o vrijednosti nekretnine i lokaciji, a plaća se godišnje.

Prirez na dohodak je lokalni porez koji se plaća na temelju poreza na dohodak. Stopa prireza ovisi o općini ili gradu u kojem se osoba nalazi.

S obzirom na složenost poreznog sustava, važno je dobro proučiti i razumjeti različite oblike poreza i prireza kako bi se izbjegle nepotrebne sankcije i izbjegli problemi s poreznim vlastima. Također je preporučljivo konzultirati stručnjake za poreze koji mogu pružiti detaljne informacije o poreznim obvezama i olakšicama.

U konačnici, pravilno praćenje i plaćanje poreza i prireza važno je za održavanje financijske stabilnosti države i pružanje javnih usluga stanovništvu.

Koje vrste poreza postoje u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj postoje različite vrste poreza koje se primjenjuju na različite vrste prihoda i transakcija. Glavne vrste poreza u Hrvatskoj uključuju:

You might be interested:  Prosječna Plaća U Mađarskoj 2022

Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez koji se primjenjuje na prihode fizičkih osoba u Hrvatskoj. Porezna stopa ovisi o visini prihoda, a oporezuju se primanja koja dolaze iz redovitog i povremenog rada, iznajmljivanja nekretnina i drugih izvora.

Porez na dobit

Porez na dobit je porez koji se primjenjuje na prihode pravnih osoba u Hrvatskoj. Pravne osobe kao što su tvrtke, obrti i udruge plaćaju porez na dobit na temelju ostvarenih prihoda i rashoda. Porezna stopa za porez na dobit je fiksna i iznosi 18%.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Porez na dodanu vrijednost je porez koji se primjenjuje na prodaju dobara i usluga u Hrvatskoj. PDV se obračunava na svakoj fazi lanca distribucije proizvoda ili pružanja usluga i naplaćuje se krajnjim potrošačima. Standardna stopa poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj iznosi 25%, ali postoje i snižene stope za određene proizvode i usluge.

Osim navedenih poreza, postoje još neke vrste poreza u Hrvatskoj, kao što su porezi na imovinu, porezi na dohodak od kapitala, porezi na nasljedstvo i darove, carine i druge vrste poreza i prireza.

Oporezivanje u Hrvatskoj je regulirano poreznim zakonodavstvom, a plaćanje poreza je obaveza svih građana i poslovnih subjekata koji ostvaruju prihode u zemlji.

Kako se izračunava porez na dohodak?

Porez na dohodak je porez koji se plaća na prihode ostvarene od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i ostalih izvora. Izračunavanje poreza na dohodak u Hrvatskoj regulirano je Zakonom o porezu na dohodak.

Da biste izračunali svoj porez na dohodak, prvo morate odrediti ukupni prihod koji ostvarujete tijekom godine. Ukupni prihod uključuje plaću, honorare, prihode od najma ili prodaje imovine, dividende i druge vrste prihoda. Nakon toga, morate oduzeti određene rashode koje možete odbiti, kao što su troškovi stanovanja, prijevoza ili doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Stopa poreza na dohodak

Stopa poreza na dohodak

Nakon što ste odredili ukupni prihod i oduzeli sva porezno priznata odbitka, dolazite do osnovice za porez na dohodak. Prema Zakonu o porezu na dohodak, postoje različite stope poreza na dohodak za različite rasponove prihoda. Različite stope poreza primjenjuju se na prve tranše prihoda, a kako prihod raste, tako se primjenjuju više stope poreza.

Primjerice, ako vaš godišnji prihod ne prelazi iznos od 36.000 kuna, plaćate porez na dohodak po stopi od 24%. Ako prihod prelazi taj iznos, primjenjuju se više stope poreza, ovisno o visini prihoda.

Porezni odbici i olakšice

Kako bi se potaknulo određene aktivnosti ili se pomoglo određenim skupinama građana, postoje i porezni odbici i olakšice. To su iznosi koji se oduzimaju od osnovne porezne obveze. Primjeri poreznih odbitaka i olakšica uključuju olakšicu za uzdržavane članove obitelji, olakšicu za studentski rad te odbitak za umanjene troškove stanovanja. Ovi odbici i olakšice mogu smanjiti iznos poreza koji morate platiti.

Nakon što su primijenjene sve porezne stope, odbici i olakšice, dolazite do konačnog iznosa poreza na dohodak koji morate platiti. Vaš poslodavac ili drugi isplatitelj prihoda dužni su izvršiti određeni iznos poreza na dohodak i uplatiti ga u poreznu upravu. Ukoliko imate samostalnu djelatnost, obvezni ste samostalno izračunati i platiti porez na dohodak.

Koje su olakšice i izuzeća od plaćanja poreza?

Koje su olakšice i izuzeća od plaćanja poreza?

Kada je riječ o plaćanju poreza u Hrvatskoj, postoje određene olakšice i izuzeća na koje pojedinci ili tvrtke mogu imati pravo. Ove olakšice omogućuju smanjenje ukupnog iznosa poreza koji je potrebno platiti ili u nekim slučajevima čak i potpuno izuzeće od plaćanja poreza.

Neke od najčešćih olakšica i izuzeća od plaćanja poreza uključuju:

 • Osobni odbitak – svaki porezni obveznik ima pravo na osobni odbitak koji se oduzima od ukupnog dohotka pri izračunu poreza. Visina osobnog odbitka ovisi o različitim faktorima, kao što su starost i bračni status.
 • Dodatni osobni odbitak za umirovljenike – umirovljenici mogu imati pravo na dodatni osobni odbitak koji im dodatno smanjuje iznos poreza koji moraju platiti.
 • Odbitak za djecu – porezni obveznici s djecom imaju pravo na odbitak za svako dijete. Visina odbitka ovisi o broju djece i drugim uvjetima.
 • Olakšica za prvo zaposlenje – mladi koji prvi put nalaze posao mogu biti oslobođeni plaćanja poreza tijekom određenog razdoblja.
 • Izuzeće od poreza na dohodak za mala poduzeća – mala poduzeća mogu biti oslobođena plaćanja poreza na dohodak u određenim uvjetima.
You might be interested:  Saša Kopljar Razvod

Važno je naglasiti da navedene olakšice i izuzeća mogu varirati ovisno o različitim faktorima kao što su dohodak, zaposlenje, bračni status i broj djece. Preporučuje se konzultirati stručnjaka ili istražiti relevantne propise kako bi se utvrdile specifične olakšice i izuzeća koje pojedinac ili tvrtka mogu ostvariti.

Kako se oporezuju dobit i prodaja nekretnina?

U Hrvatskoj se dobit od prodaje nekretnina oporezuje prema zakonu o porezu na dohodak. Prodaja nekretnine smatra se kapitalnim dobitkom, koji se obračunava kao razlika između prodajne cijene i troška nabave nekretnine.

Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka kod prodaje nekretnina iznosi 24% i plaća ga prodavatelj nekretnine. Porezna obveza nastaje u trenutku prodaje nekretnine, a plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji.

Da bi se utvrdio trošak nabave nekretnine, prodavatelj može priznati trošak stjecanja i ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju ili proširenje nekretnine, kao i troškove povezane s prodajom nekretnine (npr. agencijske provizije).

Postoje određene situacije u kojima prodaja nekretnine nije oporeziva. Primjerice, prodaja prve nekretnine ili nekretnine kojom je prodavatelj koristio kao vlastito prebivalište u određenom razdoblju, može biti oslobođena plaćanja poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka.

Kada je riječ o dobiti ostvarenoj prodajom dionica nekretnina, primjenjuju se druga pravila oporezivanja. U ovom slučaju, porez se obračunava prema zakonodavstvu vezanom za porez na dobit i stope su različite u odnosu na oporezivanje kapitalnih dobitaka od prodaje nekretnina. Potrebno je konzultirati relevantne porezne propise ili stručnjaka za pravilno obračunavanje poreza u ovoj situaciji.

Pojam Porezna stopa
Porez na dohodak od kapitalnih dobitaka od prodaje nekretnina 24%

Koje vrste prireza postoje u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj postoje dvije vrste prireza: općinski prirez i gradski prirez.

Općinski prirez je oblik lokalnog poreza koji se plaća samo u općinama. Visina općinskog prireza varira od općine do općine i utvrđuje ga općinsko vijeće. Općinski prirez se obračunava na osnovu općeg dohotka fizičkih osoba, prihoda od samostalne djelatnosti ili dobitka pravnih osoba, ovisno o vrsti poreza koji se plaća.

Napomena: Obrtnici i slobodna zanimanja mogu biti oslobođeni plaćanja općinskog prireza, ovisno o odredbama lokalnog propisa.

Grdski prirez, s druge strane, je oblik lokalnog poreza koji se plaća samo u gradovima. Visina gradskog prireza također varira od grada do grada i utvrđuje ga gradsko vijeće. Grdski prirez se obračunava na isti način kao i općinski prirez, ali se razlikuje po tome što se primjenjuje samo u gradovima.

Oba oblika prireza su namijenjena financiranju lokalnih javnih potreba, kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb i komunalne usluge. Visina prireza može se promijeniti odlukom lokalnih vlasti, stoga je važno pratiti promjene u lokalnom zakonodavstvu kako bi se pravilno obračunao i platio prirez.

Kako se izračunava prirez?

Prirez je vrsta lokalnog poreza koji se primjenjuje na iznos plaće ili mirovine osobe koja živi u određenoj općini ili gradu. Izračun prireza obavlja se na temelju najveće stope koju odredi lokalna samouprava.

Formulu za izračun prireza možemo prikazati na sljedeći način:

 1. Prvo se izračuna iznos poreza na dohodak prema poreznoj stopi koja vrijedi na razini države.
 2. Zatim se taj iznos pomnoži s postotkom koji određuje lokalna samouprava za prirez.
 3. Dobiveni iznos prireza se zatim oduzima od iznosa plaće ili mirovine da bi se dobio konačni iznos koji treba isplatiti.
You might be interested:  Plaća policajca u Hrvatskoj

Primjerice, ako neto plaća osobe iznosi 5000 kuna, a lokalna samouprava za prirez određuje stopu od 10%, izračun bi izgledao ovako:

 1. Izračun poreza na dohodak: 5000 kuna * 25% (porezna stopa na razini države) = 1250 kuna.
 2. Izračun prireza: 1250 kuna * 10% (stopa prireza) = 125 kuna.
 3. Konačni iznos za isplatu: 5000 kuna – 125 kuna (prirez) = 4875 kuna.

Važno je napomenuti da su stope prireza različite u svakoj lokalnoj samoupravi te se mogu kretati od 0% do maksimalno 18%.

Kako bi se izbjegle komplikacije pri izračunu prireza, preporučuje se konzultirati se s lokalnim poreznim stručnjakom ili koristiti online alate za izračun prireza koji su dostupni na web stranicama Porezne uprave ili lokalne samouprave.

Koje su posebne odredbe za poreze i prireze u turizmu?

U turizmu, postoje neke posebne odredbe za poreze i prireze koje se primjenjuju na poduzetnike koji se bave turističkom djelatnošću u Hrvatskoj.

Porez na dobit primjenjuje se na dohodak ostvaren od turističke djelatnosti. Ovi poduzetnici oporezuju se po stopi od 20% na dobit koju ostvare. Međutim, za mala i srednja poduzeća postoji mogućnost da se porezna stopa smanji na 18%, pod određenim uvjetima.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) također se primjenjuje u turizmu. Ovisno o vrsti turističkih usluga, PDV može biti 13%, 25% ili sukladno posebnim propisima. Na primjer, smještaj u hotelima i privatnim apartmanima oporezuje se PDV-om po stopi od 13%.

Posebna naknada za promicanje turizma, poznata kao turistička pristojba, također se naplaćuje od turista. Ova naknada ovisi o vrsti smještaja i lokaciji, i naplaćuje se po noćenju. Turistička pristojba može biti različita za različite destinacije u Hrvatskoj, ovisno o kategorizaciji i sezoni.

Također, uvedena je i posebna prirezna stopa za turističke djelatnike. Prirez je dodatni porez na dohodak koji se naplaćuje od građana u lokalnoj jedinici. Turistički djelatnici koji su zaposleni u poduzećima koja se bave turizmom mogu biti oslobođeni plaćanja prireza, ili se plaća smanjuje ovisno o lokalnim propisima.

Uz ove posebne odredbe, postoje i neke druge olakšice i poticaji za poduzetnike u turizmu. Poduzetnici koji ulažu u turizam mogu biti kvalificirani za povrat poreza na dodanu vrijednost za kupnju određenih sredstava i infrastrukture. Također, postoje različite poticajne mjere i subvencije za razvoj turističke djelatnosti.

Ukratko, porezi i prirezi u turizmu u Hrvatskoj obuhvaćaju porez na dobit, PDV, turističku pristojbu i prirez. Ove odredbe mogu se razlikovati ovisno o vrsti turističkih usluga, lokaciji i veličini poduzeća.

Pitanja i odgovori:

Koje vrste poreza postoje u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj postoje različite vrste poreza, uključujući porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost (PDV), porez na nekretnine i mnoge druge.

Kako se oporezuje dohodak u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj se dohodak oporezuje progresivnom stopom. To znači da plaćate veći porez ukoliko ostvarujete veći prihod. Trenutno postoje tri porezne stope: 24%, 36% i 40%.

Kako se računa porez na dobit u Hrvatskoj?

Porez na dobit u Hrvatskoj se obračunava na temelju ostvarene dobiti tijekom godine. Stopa poreza na dobit za društva iznosi 18%. Međutim, postoje i određene olakšice i poticaji koji mogu smanjiti ukupni iznos poreza na dobit.

Koje su stope PDV-a u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj postoje tri stope PDV-a: 25%, 13% i 5%. Najviša stopa PDV-a primjenjuje se na većinu dobara i usluga. Niža stopa PDV-a od 13% primjenjuje se na određene prehrambene proizvode, energente i druge specifične kategorije. Stopa PDV-a od 5% primjenjuje se na temeljne živežne namirnice, knjige, lijekove i druge iznimke.

Kako se oporezuju nekretnine u Hrvatskoj?

Nekretnine u Hrvatskoj oporezuju se porezom na nekretnine. Ovisno o vrsti nekretnine i njenoj vrijednosti, porez se može kretati od 0,05% do 4%.