Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Pravilnik O Sadržaju Obračuna Plaće Naknade Plaće Ili Otpremnine

Ovaj članak govori o pravilniku koji uređuje sadržaj obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine za zaposlenike u Hrvatskoj. Pravilnik ima za cilj osigurati transparentnost i pravičnost prilikom isplate zarada i drugih financijskih naknada zaposlenicima.

Pravilnik propisuje detaljne smjernice i procedure za sastavljanje obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Uključuje odredbe o vrstama primanja koja se uključuju u obračun, kao i o načinu izračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Također, pravilnik definira prava i obveze zaposlenika i poslodavca u vezi s obračunom plaća i naknada.

Pravilnik također regulira prava zaposlenika na pristup informacijama vezanim uz obračun plaća, naknada plaća ili otpremnina. Također, pruža smjernice za postupanje u slučaju nepravilnosti ili sporova koji se mogu pojaviti tijekom obračuna i isplate financijskih naknada.

Ovaj pravilnik je od izuzetnog značaja za sve poslodavce i zaposlenike jer osigurava poštenu i pravilnu isplatu zarade i drugih financijskih naknada. Uz pravilnu primjenu pravilnika, poslodavci mogu osigurati zadovoljstvo zaposlenika i održati harmoničan radni odnos, dok zaposlenicima pruža sigurnost i povjerenje u ispravno obračunavanje njihovih primanja.

Ukratko, pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine ima za cilj osigurati jasnoću, pravičnost i transparentnost u obračunu i isplati financijskih naknada zaposlenicima u Hrvatskoj.

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće je dokument koji propisuje pravila i postupke za izradu obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Ovaj pravilnik je važeći za sve zaposlene u organizaciji i reguliše način obračuna i isplate njihovih primanja.

Pravilnik definira elemente koji čine obračun plaće, kao i način izračuna svakog od tih elemenata. U skladu s tim, obračun plaće treba sadržavati sljedeće informacije:

 • Osobne podatke zaposlenika – ime, prezime, adresa, OIB;
 • Podatke o radnom vremenu – broj radnih sati, broj prekovremenih sati;
 • Informaciju o radnoj poziciji i koeficijentu složenosti posla;
 • Podatke o osnovnom dohotku, kao što su osnovna plaća, dodaci za rad u posebnim uvjetima, dodaci za noćni rad i slično;
 • Podatke o naknadama, kao što su naknade za prijevoz, obrok i regres;
 • Informaciju o eventualnim pripadajućim doprinosima za mirovinsko, zdravstveno i invalidsko osiguranje;
 • Podatke o isplaćenim povlasticama, primjerice božićnica, regresima i slično;
 • Podatke o otpremninama koje su isplaćene zaposlenicima koji napuštaju organizaciju.

Pravilnik također definiše način evidentiranja priloga uz obračun plaće, kao što su izvješća o obračunu plaće, potvrde o isplatama i druge prateće dokumentacije.

Svi obračuni plaće, naknade plaće ili otpremnine prema ovom pravilniku moraju biti provjereni od strane odgovorne osobe u organizaciji prije isplate zaposlenicima. Također, osobama koje provode obračun plaće moraju biti osigurani potrebni alati i resursi kako bi mogli pravilno izraditi obračun.

You might be interested:  Plaća Medicinskih Sestara Zaposlenih U Primarnoj Zdravstvenoj Zaštiti 2022

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće ima za cilj obezbijediti pravilno i transparentno izračunavanje plaća, naknada i otpremnina, te omogućiti zaposlenicima uvid u način na koji su njihova primanja izračunata.

Osnovni elementi obračuna plaće

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine definira osnovne elemente koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna plaće. Neki od tih elemenata uključuju:

1. Radno vrijeme

Radno vrijeme se odnosi na broj sati koje zaposlenik provede radeći u određenom razdoblju. Za obračun plaće bitno je uzeti u obzir koliko sati je zaposlenik proveo na radnom mjestu.

2. Osnovica za obračun plaće

Osnovica za obračun plaće je iznos na temelju kojeg se obračunava plaća zaposlenika. Ovisno o radnom mjestu i ugovoru o radu, osnovica za obračun plaće može biti mjesečna plaća, satnica ili neki drugi iznos.

3. Dodaci na plaću

Uz osnovnu plaću, zaposlenici mogu imati pravo na određene dodatke na plaću kao što su dodatak za prekovremeni rad, dodatak za rad noću ili dodatak za posebne uvjete rada. Dodaci na plaću se dodaju na osnovicu za obračun plaće kako bi se odredio konačan iznos plaće.

4. Odbici od plaće

Od plaće se mogu oduzimati određeni iznosi kao što su porezi, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te drugi odbici propisani zakonom ili ugovorom o radu. Odbici se oduzimaju od iznosa plaće kako bi se odredio neto iznos koji zaposlenik prima.

Ovi osnovni elementi obračuna plaće važni su kako bi se pravilno izračunala i isplatila plaća zaposleniku. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine detaljno uređuje ove elemente i osigurava njihovu pravilnu primjenu u praksi.

Naknade plaće

Članovi radnika imaju pravo na razne naknade plaće koje su definirane u skladu s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Naknade plaće uključuju:

Naknada Opis Iznos
Naknada za smjenski rad Naknada za rad u smjenama 20% od osnovne plaće
Naknada za prekovremeni rad Naknada za rad izvan redovnog radnog vremena 50% od osnovne plaće za rad do 8 sati
Naknada za prekovremeni rad Naknada za rad izvan redovnog radnog vremena 100% od osnovne plaće za rad preko 8 sati
Naknada za rad nedjeljom Naknada za rad koji se obavlja nedjeljom 30% od osnovne plaće

Visina naknada plaće može se mijenjati u skladu s kolektivnim ugovorima i dogovorima sa sindikatom.

Prava i obveze radnika u vezi s plaćom

Radnik ima pravo na primanje pravične i pravovremene isplate plaće za obavljeni rad.

Radnik je dužan davati točne informacije o svojim radnim satima i ostalim relevantnim podacima koji se odnose na obračun plaće.

Radnik ima pravo na povećanje plaće u skladu s kolektivnim ugovorom ili individualnim sporazumom.

Radnik je dužan potpisati obračun plaće kako bi potvrdio da je primio ispravnu i preciznu uplatu.

Radnik ima pravo na dodatke na plaću za rad noću, rad vikendom i blagdanima, kao i za prekovremeni rad.

Radnik je dužan obavijestiti poslodavca o svim promjenama koje mogu utjecati na obračun i isplatu plaće (npr. promjena adrese, promjena poreznog statusa itd.).

Radnik ima pravo na naknadu plaće tijekom bolovanja, porodiljnog dopusta i drugih slučajeva privremene nesposobnosti za rad.

You might be interested:  Plaća U Bipi

Radnik je dužan vratiti bilo koju preplaćenu plaću ili naknadu plaće.

Radnik ima pravo na otpremninu u slučaju raskida radnog odnosa, prema uvjetima propisanim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Radnik je dužan pridržavati se svih pravila i propisa tvrtke u vezi s obračunom i isplatom plaće.

Otpremnina

Otpremnina je novčana naknada koju poslodavac isplaćuje zaposleniku u slučaju prestanka radnog odnosa iz opravdanih razloga na strani poslodavca.

Visina otpremnine određuje se prema zakonskim propisima i može se regulirati kolektivnim ugovorom ili individualnim ugovorom između poslodavca i zaposlenika.

Da bi zaposlenik ostvario pravo na otpremninu, moraju postojati određeni uvjeti kao što su kontinuirani radni odnos određeno vrijeme i prestanak radnog odnosa iz opravdanih razloga poslodavca.

Otpremnina se isplaćuje jednokratno u iznosu koji je propisan zakonom, a može biti isplaćena u cijelosti ili u ratama u određenom vremenskom razdoblju.

Za pravilan izračun i isplatu otpremnine potrebno je voditi evidenciju o radnom stažu, visini primanja i propisanim koeficijentima.

Po koliko iznosi otpremnina?

Visina otpremnine ovisi o broju godina provedenih u radnom odnosu, primanjima zaposlenika i koeficijentima propisanim zakonom.

Za svaku godinu provedenu u radnom odnosu zaposlenik može imati pravo na određeni postotak od osnovne plaće.

Primjerice, za prvih pet godina rada može se isplaćivati 50% osnovne plaće, za sljedećih pet godina 60%, itd.

Pravila za obračun otpremnine

 1. Za obračun otpremnine potrebno je uzeti u obzir kontinuirani radni staž zaposlenika.
 2. Primanja koja ulaze u obračun otpremnine uključuju osnovnu plaću, dodatke na plaću i ostale redovne i izvanredne prihode.
 3. Za obračun otpremnine koristi se koeficijent propisan zakonom ili kolektivnim ugovorom.
 4. Isplata otpremnine može biti izvršena jednokratno ili u ratama, u dogovoru s poslodavcem.

Postupak obračuna plaće

Postupak obračuna plaće sastoji se od sljedećih koraka:

Korak Opis
1. Prikupljanje relevantnih podataka o radniku koji se odnose na njegovu plaću, kao što su radno vrijeme, prekovremeni rad, doprinosi i porezi.
2. Izračunavanje osnovne plaće na temelju dogovorenog iznosa po satu ili mjesecu.
3. Dodavanje dodatnih naknada i beneficija koje radnik može imati, kao što su bonusi, dodaci za stručnost ili dodatak na plaću za rad u specifičnim uvjetima.
4. Izračunavanje doprinosa za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i ostale zakonom propisane doprinose.
5. Oduzimanje poreza i prireza na temelju visine primanja i poreznih stopa koje su važeće za radnika.
6. Isplata neto plaće radniku na temelju izračunatih podataka.

Ovaj postupak se redovito provodi pri obradi plaće za svakog radnika kako bi se osiguralo da su sva primanja i obveze ispravno izračunati i isplaćeni.

Porezi i davanja na plaću

Pri obračunu plaće, naknade plaće ili otpremnine, treba uzeti u obzir poreze i davanja koja treba uplatiti državi. Ovi porezi i davanja su zakonska obaveza svakog poslodavca i radnika.

Porez na dohodak je jedan od glavnih poreza koji se plaćaju na plaću. Ovaj porez se obračunava na osnovu prihoda koje radnik ostvari. Stopa poreza na dohodak može se razlikovati ovisno o visini prihoda.

Doprinosi za mirovinsko osiguranje su također važni porezi i davanja na plaću. Ovi doprinosi se uplaćuju u mirovinski fond kako bi se osigurala buduća mirovina. Iznos doprinosa može se razlikovati ovisno o dobi radnika i visini plaće.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje su također obavezan porez na plaću. Ovi doprinosi se uplaćuju u zdravstveni fond kako bi se osiguralo zdravstveno osiguranje za radnike. Iznos doprinosa također može varirati ovisno o visini plaće.

You might be interested:  Kako Preživjeti Razvod

Porezne olakšice

Porezne olakšice

Postoje određene porezne olakšice koje radnici mogu ostvariti prilikom obračuna poreza na dohodak. Na primjer, olakšice se mogu odobriti za uzdržavane članove obitelji, troškove stanovanja ili donacije u humanitarne svrhe.

Obaveze poslodavca

Poslodavac ima obvezu prikupljati i uplatiti sve poreze i davanja na plaću državi. Također, poslodavac mora podnijeti poreznu prijavu i izvještaj o uplaćenim porezima. Nepoštivanje ovih obveza može rezultirati kaznama i sankcijama.

Važno je pridržavati se svih poreznih propisa i obračunavati i uplaćivati poreze i davanja na plaću na vrijeme kako bi se izbjegle neželjene probleme sa državom.

Kaznene odredbe

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine propisuje obvezu poslodavca da izradi i dostavi obračun plaće, naknade plaće ili otpremnine zaposlenicima. Ukoliko poslodavac ne poštuje ovu obvezu, predviđene su kaznene odredbe.

Kazna za neizradu obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

U slučaju da poslodavac ne izradi i dostavi obračun plaće, naknade plaće ili otpremnine zaposlenicima u propisanom roku, predviđena je novčana kazna u iznosu od X kuna za svakog zaposlenika.

Kazna za nepreciznost ili netočnost obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Ukoliko poslodavac izradi i dostavi obračun plaće, naknade plaće ili otpremnine, ali on sadrži nepreciznosti ili netočnosti, predviđena je novčana kazna u iznosu od Y kuna za svaki neprecizan ili netočan podatak. Ukoliko se nepreciznosti ili netočnosti pronađu u većini obračuna, kazna se može povećati za Z posto.

 • Prva točka kaznene odredbe
 • Druga točka kaznene odredbe
 • Treća točka kaznene odredbe

Pitanja i odgovori:

Koje su osnovne odredbe Pravilnika?

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine sadrži odredbe o načinu i sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Pravilnik regulira prava i obveze poslodavaca i zaposlenika u vezi s obračunom plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Koje su najvažnije informacije koje treba sadržavati obračun plaće?

Obračun plaće mora sadržavati sljedeće informacije: identifikaciju zaposlenika, podatke o radnom mjestu, obračunate osnovice za plaću, iznos bruto plaće, poreze i doprinose, neto plaću, iznos isplaćene plaće, podatke o radnom vremenu i odsustvu zaposlenika, te ostale eventualne naknade ili bonusse.

Koje su najvažnije odredbe u vezi s naknadom plaće?

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine sadrži odredbe o visini naknade plaće kod različitih vrsta odsustva (bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust itd.), kao i o visini naknade plaće za prekovremeni rad, noćni rad ili rad nedjeljom ili blagdanom.

Što je otpremnina i koja su pravila vezana uz nju?

Otpremnina je novčani iznos koji se isplaćuje zaposleniku prilikom prestanka radnog odnosa. Pravilnik regulira visinu otpremnine i način njenog obračuna. Otpremnina se najčešće isplaćuje u slučajevima otkaza ugovora o radu, ali može se isplatiti i u drugim situacijama koje su propisane zakonom.

Koje su posljedice nepoštivanja odredbi Pravilnika?

Poslodavac koji ne poštuje odredbe Pravilnika može biti kažnjen novčanom kaznom. Također, zaposlenik može podnijeti pritužbu nadležnim tijelima ukoliko smatra da mu nisu isplaćene sve propisane naknade ili da mu obračun plaće nije proveden sukladno Pravilniku.

Što propisuje Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine?

Pravilnik propisuje detaljne smjernice o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine za zaposlenike.