Tko plaća naknadu za bolovanje u Hrvatskoj

Tko plaća bolovanje

Tko Plaća Bolovanje

Naknada za bolovanje je financijska pomoć koju država isplaćuje radnicima koji su privremeno onemogućeni raditi zbog bolesti ili ozljede. U Hrvatskoj, ova naknada se isplaćuje iz zdravstvenog osiguranja i ima važnu ulogu u zaštiti radničkih prava i socijalne sigurnosti.

Plaćanje naknade za bolovanje u Hrvatskoj dijeli se između više strana. Prvi izvor financiranja su poslodavci, koji su odgovorni za isplatu naknade tijekom prvih 42 dana bolovanja. U tom razdoblju, poslodavci su dužni isplatiti radnicima 70% osnovice plaće. Osnovica se računa na temelju prosječne plaće u proteklih 12 mjeseci.

Nakon 42 dana, poslodavci prebacuju odgovornost za isplatu naknade na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). HZZO isplaćuje naknadu za bolovanje radnicima iz sredstava prikupljenih putem obveznog zdravstvenog osiguranja. Osnovica za izračun naknade ostaje ista – 70% prosječne plaće radnika u proteklih 12 mjeseci.

Važno je napomenuti da pravo na naknadu za bolovanje imaju samo radnici koji su redovno uplaćivali doprinose za zdravstveno osiguranje. Također, osoba koja je zaposlena na određeno vrijeme ili koja radi na temelju ugovora o djelu najčešće nema pravo na ovu naknadu.

U slučaju produženog ili kroničnog bolovanja, radnici mogu dobiti naknadu za bolovanje dulje od 42 dana. Ovi slučajevi se posebno analiziraju i odluku o produženju bolovanja donosi liječnik specijalist. U takvim situacijama, HZZO nastavlja isplatu naknade radniku, s tim da se osnovica smanjuje na 50% prosječne plaće.

Na kraju, važno je imati na umu da se pravo na naknadu za bolovanje i njeno trajanje mogu razlikovati ovisno o različitim situacijama i uvjetima. Stoga je preporučljivo konzultirati se sa svojim poslodavcem ili HZZO-om kako bi se dobile točne informacije o pravima i obvezama vezanim uz naknadu za bolovanje u Hrvatskoj.

Obveznici plaćanja naknade za bolovanje

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, obveznici plaćanja naknade za bolovanje su:

Zaposlenici

Svi zaposlenici koji su prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje imaju pravo na naknadu za vrijeme bolovanja. Naknadu za bolovanje isplaćuje poslodavac na teret svog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Samozaposleni

Samozaposleni osiguranici, kao što su obrtnici i slobodna zanimanja, također moraju plaćati naknadu za bolovanje. Oni sami uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje, koji uključuje i naknadu za bolovanje.

You might be interested:  Zaba Naknade Građanstvo

Ukoliko se nalazite u jednoj od ovih kategorija, imate pravo na naknadu za bolovanje. Važno je napomenuti da postoji određeno razdoblje čekanja prije nego što se može ostvariti pravo na naknadu za bolovanje. Dodatne informacije o uvjetima i pravima možete dobiti putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Iznos naknade za bolovanje

Naknada za bolovanje u Hrvatskoj se izračunava na temelju prosječne plaće osiguranika. Izračun se temelji na prihodima ostvarenim tijekom šest mjeseci prije početka bolovanja. Osnovica za izračun je bruto plaća, koju čini osnovica za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Prvih 42 dana bolovanja osiguraniku se isplaćuje 70% njegove prosječne plaće. Nakon 42 dana, iznos se smanjuje na 50% prosječne plaće. Ta naknada se isplaćuje iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Izračun prosječne plaće

Prosječna plaća se izračunava na temelju propisanih pravila. Prihodi ostvareni tijekom šest mjeseci prije početka bolovanja se zbrajaju, a zatim dijele sa šest. Ova formula koristi se kako bi se izbjeglo nepravedno privilegiranje ili kažnjavanje osiguranika uslijed iznenadnih promjena u prihodima.

Maksimalni iznos naknade

Iznos naknade za bolovanje ne može premašiti određeni limit. Trenutno je maksimalni iznos 70% od prosječne plaće u Hrvatskoj. Ako osiguranik ima plaću koja je veća od prosječne plaće, naknada se isplaćuje samo do tog maksimalnog iznosa.

Važno je napomenuti da je iznos naknade za bolovanje osiguranikov tečaj i ne može premašiti iznos plaće koju je primao prije bolovanja. Također, ovisno o radnom mjestu i uvjetima osiguranja, poslodavci mogu pružiti dodatne pogodnosti i nadoplatiti iznos naknade za bolovanje.

Postupak ostvarivanja naknade za bolovanje

Naknada za bolovanje u Hrvatskoj može se ostvariti pod određenim uvjetima, a postupak za ostvarivanje te naknade je sljedeći:

1. Pribavljanje potrebne dokumentacije

Prvi korak u postupku ostvarivanja naknade za bolovanje je prikupljanje potrebne dokumentacije. To uključuje:

 • Liječnički pregled i potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • Zahtjev za ostvarivanje naknade za bolovanje
 • Propisane obrasc

  Prijavljivanje bolovanja

  Prijavljivanje bolovanja

  Proces prijavljivanja bolovanja u Hrvatskoj je relativno jednostavan. Kad osoba zatraži bolovanje, ona mora ispuniti Obrasac-B, koji je dostupan na web stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ovaj obrazac treba biti popunjen sa točnim i jasnim informacijama o uzroku bolovanja, primjenjivim dijagnozama i planiranom trajanju bolovanja.

  Popunjeni Obrasac-B treba dostaviti liječniku, koji će potvrditi i dodatno popuniti dio koji se odnosi na medicinske informacije. Liječnik će zatim dostaviti obrazac nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  Nakon dostavljanja obrasca, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će pregledati i odobriti zahtjev za bolovanje. Ako zahtjev bude odobren, osoba će primiti naknadu za bolovanje.

  Važno je napomenuti da je osobi koja se nalazi na bolovanju dužnost redovito dostavljati bolovanje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. To se obično radi svaka dva tjedna, s detaljnim informacijama o napretku i očekivanom trajanju bolovanja.

  U slučaju produženja bolovanja, potrebno je ponoviti postupak prijavljivanja i dostavljanja obrasca kako bi se osiguralo da se naknada za bolovanje nastavi isplaćivati.

  Proces prijavljivanja bolovanja može biti malo kompliciran, ali pridržavanje svih zahtjeva i pravila je ključno kako bi osoba dobila naknadu za bolovanje u Hrvatskoj.

  Provjera uvjeta za bolovanje

  Da biste ostvarili pravo na bolovanje u Hrvatskoj, potrebno je ispunjavati određene uvjete. Prvo, morate biti osiguranik u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Također morate biti zaposleni ili samozaposleni, s mjesecomu isplatom.

  Dokaz o privremenom nesposobnosti za rad morate dostaviti svom liječniku opće prakse ili odabranom specijalistu. Liječnik će pregledati stanje i izdati potvrdu o bolovanju ako ste zaista nesposobni za rad. Potvrda će sadržavati podatke o trajanju bolovanja, dijagnozi i nazivu vašeg liječnika.

  Uvjeti trajanja bolovanja

  Trajanje bolovanja ovisi o vrsti bolesti ili ozljedi koju imate. Za privremenu nesposobnost za rad zbog bolesti ili ozljede, bolovanje se može produžiti do 42 dana. Međutim, ako je potrebno dulje razdoblje za oporavak, liječnik može produžiti bolovanje do maksimalno 12 mjeseci.

  Kontrola uvjeta za bolovanje

  Kontrola uvjeta za bolovanje

  HZZO može provjeravati uvjete za bolovanje kako bi se osiguralo da prava koristite na ispravan način. Ako je potrebno, može vam biti dodijeljen inspektor koji će pregledati vaše stanje i razgovarati s vašim liječnikom. Ukoliko se utvrdi da ne ispunjavate uvjete ili da koristite bolovanje nepošteno, HZZO može odbiti isplatu naknade za bolovanje.

  Isplata naknade za bolovanje

  Isplata naknade za bolovanje u Hrvatskoj provodi se putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Nakon što se sudioniku osiguranja odobri bolovanje, HZZO izračunava i isplaćuje naknadu u skladu sa zakonskim propisima.

  Visina naknade za bolovanje ovisi o radnom stažu i prihodima sudionika osiguranja. Izračun se temelji na prosječnoj osnovici koja se u prethodnih 12 mjeseci uplaćivala u obvezno zdravstveno osiguranje. Minimalni iznos naknade iznosi 70% prosječne osnovice, dok najviši iznos može doseći do 100% prosječne osnovice.

  Isplata naknade vrši se mjesečno, a sudionik osiguranja je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi ostvario pravo na isplatu. Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, HZZO će izvršiti isplatu na račun sudionika osiguranja u roku od 15 dana.

  Obračun i isplata naknade za privremenu nesposobnost za rad

  Za obračun i isplatu naknade za privremenu nesposobnost za rad, sudionik osiguranja je dužan dostaviti HZZO-u potvrdu liječnika kojom se potvrđuje trajanje bolovanja. Na temelju te potvrde, HZZO će obaviti obračun i izvršiti isplatu naknade za taj period.

  Ukoliko sudionik osiguranja nije u mogućnosti dostaviti potvrdu liječnika na vrijeme, HZZO može odgoditi isplatu naknade do trenutka kada se dostavi potrebna dokumentacija. U tom slučaju sudionik osiguranja gubi pravo na isplatu naknade za razdoblje za koje nije dostavljena potvrda.

  Obračun i isplata naknade za profesionalnu rehabilitaciju

  Za obračun i isplatu naknade za profesionalnu rehabilitaciju, sudionik osiguranja je dužan dostaviti HZZO-u potvrdu stručnog povjerenstva kojom se potvrđuje da je profesionalna rehabilitacija bila uspješna. Na temelju te potvrde, HZZO će obaviti obračun i izvršiti isplatu naknade za taj period.

  Ukoliko sudionik osiguranja nije uspješno završio profesionalnu rehabilitaciju, gubi pravo na daljnju isplatu naknade.

  Kaznene odredbe za neplaćanje naknade za bolovanje

  U Hrvatskoj postoje zakonske odredbe koje propisuju kaznene sankcije za poslodavce koji neplaćaju naknadu za bolovanje svojim zaposlenicima. Kaznene odredbe su uvedene s ciljem zaštite prava radnika na primanje adekvatne naknade tijekom razdoblja bolovanja.

  Prema zakonu, poslodavci koji ne isplaćuju naknadu za bolovanje mogu biti kažnjeni novčanom kaznom. Visina kazne ovisi o broju dana za koje nije isplaćena naknada i može se kretati do određenog postotka nepodmirene naknade za bolovanje.

  Primjer kaznenih odredbi za neplaćanje naknade za bolovanje

  Dani neplaćene naknade Visina novčane kazne
  1-30 dana do 50% nepodmirene naknade
  31-60 dana do 100% nepodmirene naknade
  više od 60 dana do 150% nepodmirene naknade

  Ove su kaznene odredbe uvedene kako bi se potaknula dosljedna isplata naknade za bolovanje, jer je to pravo radnika koje se ne smije ignorirati. Poslodavci su dužni osigurati financijsku potporu svojim zaposlenicima koji su odsutni s posla zbog bolesti ili ozljede, a neispunjavanje ove obveze može imati pravne posljedice.

  Ukoliko radnik smatra da mu nije isplaćena naknada za bolovanje, može pokrenuti postupak pred nadležnim tijelima ili podnijeti tužbu protiv poslodavca. U tom slučaju, poslodavac će biti obvezan nadoknaditi neisplaćenu naknadu i može biti kažnjen i dodatnim sankcijama, kao što su kamate na zaostale iznose.

  Pitanja i odgovori:

  Tko ima pravo na naknadu za bolovanje?

  Pravo na naknadu za bolovanje imaju osiguranici koji su zaposleni i koji su prijavljeni na obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj. Osim toga, pravo na naknadu imaju i osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i koji su uplaćivali doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

  Koja je visina naknade za bolovanje?

  Visina naknade za bolovanje ovisi o zaradi koju je osiguranik ostvarivao prije nego što je otišao na bolovanje. Naknada iznosi 70% osnovice, a minimalni iznos je 70% minimalne plaće. Maksimalni iznos naknade ne može prelaziti 70% prosječne plaće.

  Koliko dugo se isplaćuje naknada za bolovanje?

  Naknada za bolovanje se isplaćuje za vrijeme trajanja bolovanja, a najduže do 42 dana za privremenu nesposobnost za rad. Ako se bolovanje produži, osiguranik može ostvariti pravo na produženo bolovanje i naknadu se isplaćuje i za produženi period.

  Tko financira naknadu za bolovanje?

  Naknadu za bolovanje financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Osiguranici uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje koji se koriste za isplatu naknade.

  Što se događa ako osiguranik ne dostavi potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknade za bolovanje?

  Ako osiguranik ne dostavi potrebnu dokumentaciju, može mu biti uskraćeno pravo na naknadu za bolovanje. Osiguranik je dužan dostaviti liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad i druge potrebne dokumente kako bi ostvario pravo na naknadu.

  Tko ima pravo na naknadu za bolovanje u Hrvatskoj?

  Pravo na naknadu za bolovanje u Hrvatskoj ima zaposlena osoba koja je išla na bolovanje zbog bolesti, nesreće na radu ili profesionalne bolesti.

  Koliko iznosi naknada za bolovanje u Hrvatskoj?

  Naknada za bolovanje u Hrvatskoj iznosi 70% osnovice. Osnovica se računa tako da se zadnjih 12 mjeseci prije početka bolovanja uzme prosječna mjesečna bruto plaća zaposlene osobe.