Primer ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade – primjer

Ugovor O Zakupu Poljoprivrednog Zemljišta Bez Naknade Primjer

UGOVOR O ZAKUPU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ NAKNADE

Ovaj ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: Ugovor) zaključuju davalac u zakup (u daljnjem tekstu: Davaoc) i primatelj u zakup (u daljnjem tekstu: Primatelj).

1. PREDMET UGOVORA

Davaoc iznajmljuje Primatelju određenu parcelu poljoprivrednog zemljišta, površine ________ (u daljnjem tekstu: Parcela), koja se nalazi na lokaciji ________.

2. TRAJANJE UGOVORA

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje do ________.

3. OBAVEZE DAVAČA

Davaoc se obvezuje osigurati Primatelju mirno uživanje i korištenje Parcela. Davaoc će voditi brigu o održavanju kvalitete zemljišta, uključujući navodnjavanje, obradu i đubrenje.

4. OBAVEZE PRIMATELJA

Primatelj će koristiti Parcelu isključivo u poljoprivredne svrhe, sukladno zakonima i propisima. Primatelj se obvezuje održavati Parcelu u dobrom stanju i pravilno koristiti sve resurse.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Davaoc i Primatelj potvrđuju da su pročitali, razumjeli i prihvatili sve uvjete i odredbe ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Opće odredbe ugovora

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklopili su dolje potpisani zakupodavac i zakupnik kao ugovorne strane.

Članak 1. Predmet ugovora

1.1 Zakupodavac iznajmljuje zakupniku određenu površinu poljoprivrednog zemljišta bez naknade, kako je navedeno u ovom Ugovoru.

1.2 Površina u zakupu i njezina točna lokacija definirani su u priloženom popisu ili aneksu Ugovora.

Napomena: Lokacija, površina i ostali podaci o zemljištu trebaju biti detaljno opisani kako bi se izbjegle nesporazumi među ugovornim stranama.

Članak 2. Trajanje ugovora

2.1 Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od ____ godina, počevši od datuma potpisivanja Ugovora.

2.2 Ugovor se smatra aktivnim i valjanim tijekom cijelog perioda trajanja navedenog u članku 2.1, osim ako nije prekinut na način predviđen ovim Ugovorom ili zakonom.

Napomena: Ugovor može biti produljen ili raskinut ranije samo uz izričitu suglasnost obiju ugovornih strana.

Članak 3. Obveze zakupodavca

3.1 Zakupodavac se obvezuje pružiti zakupniku mirno uživanje zemljišta koje se nalazi u njegovom posjedu, te osigurati pristup i korištenje zemljišta.

3.2 Zakupodavac je dužan održavati zemljište u dobrom stanju, čistiti ga od otpada i oštećenja, te redovito provoditi potrebne poljoprivredne radove, kao što je oranje, sjetva, navodnjavanje i sl.

3.3 Zakupodavac je odgovoran za plaćanje svih poreza, taksi i ostalih troškova koji se odnose na zemljište.

Napomena: Zajednički sastanak ugovornih strana na početku i kraju svake poljoprivredne sezone može biti koristan kako bi se utvrdile precizne obveze zakupodavca. Ove obveze trebaju biti jasno navedene u Ugovoru radi sprječavanja nesporazuma ili sporova u budućnosti.

Predmet zakupa

Predmet ovog ugovora je zakup poljoprivrednog zemljišta bez naknade. Zakupodavac daje zakupoprimcu pravo korištenja određene površine poljoprivrednog zemljišta kako bi se na njemu obavljale poljoprivredne djelatnosti.

Površina zemljišta

Površina zemljišta koje se zakupljuje iznosi ___________ kvadratnih metara. Zakupoprimac ima pravo koristiti cijelu površinu koja mu je dodijeljena, ali je dužan voditi brigu o održavanju i uzgoju usjeva za vrijeme trajanja zakupa.

Trajanje zakupa

Ovaj ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade sklapa se na određeno vrijeme od ________ godina, s početkom ___________. Nakon isteka tog vremenskog perioda, ugovor može biti obnovljen ukoliko obje strane daju pisani pristanak. U slučaju obnove ugovora, novo trajanje zakupa će biti određeno sporazumom između zakupodavca i zakupoprimca.

Zakupodavac zadržava pravo prekinuti ovaj ugovor i povući zemljište iz zakupa ukoliko zakupoprimac ne ispunjava svoje obveze prema ugovoru ili koristi zemljište na nedozvoljen način.

Obveze zakupoprimca

Zakupoprimac se obvezuje da će voditi brigu o održavanju i čišćenju zakupljenog zemljišta, kao i pravilno upravljati i uzgajati usjeve na njemu. Također, zakupoprimac je dužan platiti sve troškove koji proizlaze iz korištenja zemljišta, kao što su troškovi navodnjavanja, uporabe strojeva i sl.

Zakupoprimac ne smije davati zakupljeno zemljište u sub-zakup ili ga koristiti u druge svrhe osim poljoprivredne proizvodnje bez pismenog pristanka zakupodavca.

U slučaju štete na zemljištu ili usjevima koja je nastala zbog nemara ili nepravilnog postupanja zakupoprimca, zakupodavac ima pravo tražiti naknadu za štetu.

Zakupoprimac je dužan vratiti zakupljeno zemljište u istom stanju u kojem ga je primio na kraju trajanja zakupa.

Obveze zakupodavca

Zakupodavac se obvezuje da će osigurati pristup zakupljenom zemljištu zakupoprimcu i omogućiti mu nesmetano obavljanje poljoprivrednih aktivnosti. Također, zakupodavac je dužan održavati granice zemljišta i osigurati da nema prepreka koje bi ometale korištenje zemljišta.

Ukoliko zakupodavac želi promijeniti uvjete zakupa, kao što je povećanje površine zemljišta ili promjena trajanja zakupa, mora o tome obavijestiti zakupoprimca najmanje ________ dana unaprijed i zatražiti njegov pisani pristanak.

Prava i obaveze zakupodavca

Zakupodavac ima sljedeća prava i obaveze prema ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade:

1. Povjerljivost informacija: Zakupodavac je dužan čuvati povjerljivost svih informacija do kojih dođe u vezi s zakupom poljoprivrednog zemljišta bez naknade. Zakupodavac ne smije otkrivati te informacije trećim stranama bez izričitog pristanka zakupca.

2. Održavanje zemljišta: Zakupodavac je odgovoran za redovno održavanje zemljišta koje je predmet zakupa. To uključuje održavanje pravilne razine vlage, uklanjanje korova, obrezivanje biljaka i sve ostalo što je potrebno za očuvanje zemljišta u dobrom stanju.

3. Pružanje pravnih savjeta: Zakupodavac je dužan pružiti zakupcu pravne savjete i pomoć u vezi s upravljanjem poljoprivrednim zemljištem bez naknade. To uključuje pružanje informacija o lokalnim zakonima i propisima koji se odnose na poljoprivredu, kao i pomoć u rješavanju bilo kakvih pravnih problema koji se mogu pojaviti tijekom trajanja ugovora o zakupu.

4. Poštivanje uvjeta ugovora: Zakupodavac je dužan poštivati sve uvjete ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade. To uključuje pružanje zakupcu pristupa zemljištu i omogućavanje slobodne upotrebe i korištenja zemljišta u skladu s ugovorom.

5. Praćenje radova: Zakupodavac ima pravo obavještavati se o radovima koje zakupac obavlja na zemljištu kako bi osigurao da se radovi izvode ispravno i prema uvjetima ugovora. Zakupodavac može zahtijevati da mu se dostave izvještaji o napretku radova i da obavlja redovite inspekcije zemljišta kako bi provjerio stanje i kvalitetu radova.

Prava i obveze zakupnika

Kao zakupnik poljoprivrednog zemljišta bez naknade, imate određena prava i obveze. Ovi su zadaci definirani ugovorom i važno je da ih poštuje obe strane kako bi se osigurala pravičnost i poštenje u suradnji. U nastavku su navedena neka od najvažnijih prava i obveza koje biste trebali imati na umu kao zakupnik:

Prava zakupnika:

 1. Imate pravo koristiti poljoprivredno zemljište kako je dogovoreno u ugovoru za poljoprivredne svrhe.
 2. Možete koristiti prirodne resurse na zemljištu, kao što su voda i tlo, u skladu s poljoprivrednim praksama i uobičajenim načinima korištenja.
 3. Pravo je da se redovito održava poljoprivredno zemljište i da se izvode potrebni radovi kako bi se očuvala plodnost i produktivnost.

Obveze zakupnika:

Obveze zakupnika:

 • Morate poštivati uvjete ugovora o zakupu i pridržavati se dogovorenih rokova.
 • Trebate uložiti određeni napor i resurse u održavanje i poboljšanje poljoprivrednog zemljišta.
 • Obvezni ste pridržavati se zakona i propisa koji se odnose na poljoprivredno zemljište i poljoprivredne aktivnosti.
 • Treba vam biti stalo do okoliša i paziti da ne nanosite nepotrebnu štetu prirodi.

Održavanje transparentne i ispravne komunikacije s vlasnikom zemljišta je ključno kako bi se svi zadaci i obveze mogli obaviti bez problema. Budući da su ugovori o zakupu pravno obvezujući dokumenti, važno je razumjeti svoja prava i obveze kao zakupnik poljoprivrednog zemljišta bez naknade i pridržavati se preuzetih obveza.

Termin zakupa

Termin zakupa je vremenski period u kojem se zemljište daje zakupcu na korištenje. Ovaj termin treba biti jasno definiran u ugovoru i može biti određen brojem mjeseci, godina ili se može definirati kao određeni kalendarski period.

Zakupodavac i zakupac trebaju pažljivo razmotriti i dogovoriti se o željenom periodu zakupa koji će najbolje odgovarati njihovim potrebama. Također je važno uključiti odredbu koja će omogućiti produljenje termina zakupa ako obe strane budu zainteresirane za nastavak suradnje nakon isteka ugovora.

Na primjer, zakupodavac može definirati termin zakupa kao period od pet godina, uz mogućnost produljenja za još pet godina ako je zakupac zainteresiran.

Raskid ugovora

Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade može se raskinuti u određenim situacijama. Raskid ugovora može biti jednostran, ako jedna strana ne ispunjava svoje obaveze prema ugovoru, ili obostran, ako se obje strane slože o raskidu.

Jednostrani raskid ugovora može biti opravdan ako zakupac ne obrađuje zemljište u skladu s ugovorom ili ako nepropisno koristi zemljište. Zakupodavac također može jednostrano raskinuti ugovor ako zakupac ne plaća komunalne troškove ili oštećuje zemljište. U slučaju jednostranog raskida ugovora, obavijest o raskidu mora biti pismena.

Obostrani raskid ugovora je moguć ako obje strane slože o raskidu. U ovom slučaju, obadvije strane trebaju potpisati sporazum o raskidu ugovora koji će biti važeći. Sporazum o raskidu treba biti pismen i sadržavati sve bitne podatke o ugovoru koji se raskida.

Obavijest o raskidu

U slučaju jednostranog raskida ugovora, strana koja želi raskinuti ugovor mora poslati pismenu obavijest o raskidu drugoj strani. Obavijest mora jasno navesti razloge za raskid ugovora i biti dostavljena u pisanom obliku s potpisom pošiljatelja.

Posljedice raskida

Nakon raskida ugovora, zakupac mora napustiti zemljište u određenom roku. Ako zakupac ne napusti zemljište do isteka roka, zakupodavac može poduzeti pravne mjere za iseljenje.

Pravna regulativa

U Republici Hrvatskoj, poljoprivredno zemljište regulirano je brojnim zakonima i propisima koji definiraju prava i obveze vlasnika i korisnika zemljišta. Kod zakupa poljoprivrednog zemljišta bez naknade, primjenjuju se određene odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ovaj zakon osigurava zakonski okvir za zakup poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na to je li zakup s naknadom ili bez naknade.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu jasno definira uvjete i postupke za zakup poljoprivrednog zemljišta bez naknade. Po zakonu, zakupoprimac koji želi zakupiti poljoprivredno zemljište bez naknade mora ispunjavati određene uvjete i imati odgovarajuće kvalifikacije. Također, zakupoprimac je obvezan koristiti zemljište na način koji je propisan zakonom, te ga održavati i koristiti u skladu s poljoprivrednim praksama.

Uvjeti za zakup

Da bi se neko zemljište moglo zakupiti bez naknade, moraju biti ispunjeni određeni uvjeti. Najvažniji uvjeti uključuju:

 • Vlasnik zemljišta mora pristati na zakup bez naknade
 • Zakupoprimac mora zadovoljavati uvjete propisane zakonom
 • Zemljište mora biti namijenjeno poljoprivrednoj proizvodnji
 • Zakupoprimac mora ispunjavati određene kvalifikacije i imati odgovarajuće iskustvo u poljoprivredi

Obveze zakupoprimca

Kao zakupoprimac poljoprivrednog zemljišta bez naknade, postoji nekoliko obveza koje morate ispunjavati. To uključuje:

 • Održavanje zemljišta u dobrom stanju
 • Pravilno korištenje i upravljanje zemljištem
 • Obavljanje poljoprivrednih aktivnosti u skladu s propisima i poljoprivrednom praksom
 • Poštivanje svih zakona, propisa i pravila koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju

Važno je upoznati se s relevantnim zakonima i propisima prije zakupa poljoprivrednog zemljišta bez naknade i osigurati da ispunjavate sve uvjete i obveze koje su propisane. Na taj način ćete osigurati da vaš zakup bude pravno važeći i da ostvarite sve prednosti i benefite koji proizlaze iz zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Pitanja i odgovori:

Koje su osnovne odredbe ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade?

Osnovne odredbe ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade uključuju podatke o zakupodavcu i zakupcu, površinu zemljišta, trajanje zakupa, svrhu korištenja zemljišta i obaveze zakupca.

Kakvu vrstu poljoprivrednih zemljišta mogu zakupiti bez naknade?

Poljoprivredna zemljišta koja se mogu zakupiti bez naknade su ona koja su u vlasništvu države ili lokalne samouprave, a nisu u funkciji i korisne su za poljoprivrednu proizvodnju.

Koliko traje zakup poljoprivrednog zemljišta bez naknade?

Trajanje zakupa poljoprivrednog zemljišta bez naknade može biti određeno ili neodređeno. Ovisi o dogovoru između zakupodavca i zakupca, ali uobičajeno trajanje je 5 godina.

Koje su obaveze zakupca poljoprivrednog zemljišta bez naknade?

Obaveze zakupca poljoprivrednog zemljišta bez naknade uključuju redovito održavanje zemljišta, korištenje zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, poštivanje propisa o zaštiti okoliša i voda te obavješćivanje zakupodavca o promjenama u korištenju zemljišta.

Koje su obaveze zakupodavca poljoprivrednog zemljišta bez naknade?

Obaveze zakupodavca poljoprivrednog zemljišta bez naknade uključuju osiguranje zakupoprimcu mirne i nesmetane uporabe zemljišta, osiguranje prava služnosti korištenja zemljišta te pružanje pomoći i podrške zakupcu u poljoprivrednoj proizvodnji.

🌾 Kako sklopiti primjer ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade?

Da biste sklopili primjer ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade, potrebno je sastaviti ugovor koji sadrži sve bitne elemente, kao što su informacije o zakupodavcu i zakupcu, opis zemljišta, duljina trajanja zakupa i obveze zakupodavca i zakupca. Potrebno je potpisati ugovor pred svjedocima i vratiti ga zakupodavcu.

🌾 Treba li plaćati porez na primjer ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade?

Da, prema hrvatskom poreznom zakonodavstvu, primjer ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade također može podlijegati plaćanju poreza. Međutim, trebali biste se posavjetovati s lokalnim poreznim tijelima ili stručnjakom za poreze kako biste dobili točne informacije o tome trebate li platiti porez na vaš primjer ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta bez naknade.