Uredba o visini naknade za uređenje voda: sve što trebate znati

Uredba o visini naknade za uređenje voda

Uredba O Visini Naknade Za Uređenje Voda

Uredba o visini naknade za uređenje voda je donesena s ciljem osiguranja financijskih sredstava za provođenje mjera zaštite i uređenja vodnih resursa. Ova uredba ima veliki utjecaj na sve subjekte koji se bave aktivnostima koje mogu imati negativan utjecaj na vode i njihovu ekološku ravnotežu.

Glavni cilj ove uredbe je promoviranje održivog upravljanja vodama i sprečavanje onečišćenja vodnih resursa. U zakonodavnom okviru, utvrđene su naknade za subjekte koji obavljaju djelatnosti koje mogu zagađivati vode, kao i mjere zaštite koje moraju poduzeti kako bi smanjili svoj utjecaj na okoliš.

Uredba o visini naknade za uređenje voda obuhvaća različite vrste naknada, kao što su naknada za onečišćenje voda, naknada za korištenje vodnih resursa i naknada za zbrinjavanje otpadnih voda. Visina ovih naknada određuje se prema vrsti djelatnosti i količini potrošenih ili onečišćenih voda.

Važno je napomenuti da je provođenje ove uredbe odgovornost svakog subjekta koji obnaša djelatnost koja je obuhvaćena ovom uredbom. Nepoštivanje odredbi o visini naknade ili neprovođenje mjera zaštite može rezultirati kaznama i oduzimanjem dozvola za obavljanje aktivnosti koje utječu na vodne resurse.

Opća obavijest o uredbi

Uredba o visini naknade za uređenje voda je propis kojim se uređuje visina naknade koju korisnici vodnih usluga plaćaju za uređivanje i održavanje vodnih objekata. Ova uredba ima za cilj osigurati financijska sredstva za održavanje i poboljšanje vodnih objekata kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta vodoopskrbe za sve korisnike.

U skladu s ovom uredbom, svaki korisnik vodnih usluga dužan je plaćati redovnu mjesečnu naknadu za uređenje voda prema definiranom tarifnom sustavu. Visina naknade ovisi o potrošnji vode i vrsti korisnika (kućanstvo, poslovni subjekt, javna ustanova itd.). Cijene naknade su definirane u tablici tarifnog sustava koji je sastavni dio ove uredbe.

Obveze korisnika vodnih usluga

Korisnici vodnih usluga dužni su redovito plaćati naknadu za uređenje voda prema tarifnom sustavu. Naknada se plaća mjesečno, na temelju obračuna potrošnje vode koji vrši vodovodna tvrtka. Korisnici su dužni dostaviti točne podatke o potrošnji vode i izvršiti plaćanje u roku definiranom u računu.

Tarifni sustav

Tablica tarifnog sustava sadrži detaljne informacije o visini naknade za uređenje voda prema kategorijama korisnika i potrošnji vode. Cijene su izražene u kunama po kubiku (m³) potrošene vode. Tarifni sustav redovito se ažurira sukladno promjenama u zakonodavstvu i potrebama za održavanje vodnih objekata.

Kategorija korisnika Potrošnja vode (m³) Visina naknade (kuna/m³)
Kućanstvo do 10 3.50
Kućanstvo od 11 do 20 4.50
Kućanstvo više od 20 5.50
Poslovni subjekt 7.00
Javna ustanova 6.00

Visina naknade za uređenje voda određena je prema ovoj tablici, uzimajući u obzir potrošnju vode i vrstu korisnika. Korisnici su obvezni plaćati naknadu prema tarifnom sustavu sukladno potrošnji vode koju evidentira vodovodna tvrtka.

You might be interested:  Tko plaća prijenos vozila

Tko plaća naknadu za uređenje voda?

Naknada za uređenje voda je obvezna plaća koju moraju platiti vlasnici nekretnina ili korisnici prostora na kojima se provode aktivnosti koje mogu utjecati na kvalitetu voda. U Hrvatskoj, naknada za uređenje voda regulirana je Zakonom o vodama.

Naknada se plaća za sljedeće aktivnosti koje mogu utjecati na vodni sustav:

Aktivnosti Primjeri
Ishođenje vodnih akata Ishođenje dozvola za crpljenje vode ili ispuštanje otpadnih voda
Igračanje utjecaja na tijek voda Igračanje korita rijeka ili regulacija jezera
Otjecanje vode sa zemljišta Namjerno otjecanje vode iz poljoprivredne površine
Zagađenje voda Ispuštanje otrovnih tvari ili otpadnih voda u vodne resurse
Korištenje vodenih resursa za energetske svrhe Proizvodnja električne energije iz vodnih izvora

Visina naknade za uređenje voda određuje se prema površini zemljišta ili količini vode koja se koristi ili zagađuje. Naknada se plaća na godišnjoj razini, a visina iznosa određuje se kroz posebne tarife koje su propisane Uredbom o visini naknade za uređenje voda.

Vlasnici nekretnina i korisnici prostora koji obavljaju navedene aktivnosti dužni su prijaviti se u Hrvatske vode i redovito plaćati naknadu. Nepridržavanje obveze plaćanja može rezultirati novčanim kaznama.

Ukratko, naknada za uređenje voda plaća se od strane vlasnika nekretnina ili korisnika prostora koji obavljaju aktivnosti koje mogu utjecati na kvalitetu voda. Visina naknade ovisi o vrsti aktivnosti i propisana je Uredbom o visini naknade za uređenje voda.

Kako se određuje visina naknade?

Visina naknade za uređenje voda određuje se prema određenim kriterijima i metodologiji koju propisuje Uredba o visini naknade za uređenje voda. Glavni faktori koji se uzimaju u obzir prilikom određivanja visine naknade su:

Čimbenici Opis
Površina zemljišta Veća površina zemljišta obično rezultira većom visinom naknade. Površina se mjeri u hektarima.
Kategorija zemljišta Zemljište se klasificira u različite kategorije, poput poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, vodnog, itd. Svaka kategorija može imati različitu visinu naknade.
Namjena zemljišta Visina naknade može se razlikovati ovisno o tome kako se koristi zemljište, na primjer, za poljoprivredu, industriju ili stambene svrhe.
Podzemne vode Ako se zemljište nalazi u blizini podzemnih voda koje mogu biti potencijalno onesposobljene, to može utjecati na visinu naknade.
Zagađenje Ako se zemljište nalazi u području koje je zagađeno ili ima veći rizik od zagađenja, to može utjecati na visinu naknade.

Nakon što se procijenjuju svi relevantni čimbenici, određuje se ukupna visina naknade za pojedino zemljište. Ta naknada se zatim koristi za financiranje mjera i projekata koji se provode u svrhu uređenja voda i očuvanja okoliša.

Primjer izračuna visine naknade:

Primjer izračuna visine naknade:

Kako bi se ilustrirao postupak određivanja visine naknade, evo primjera:

 1. Površina zemljišta: 5 hektara
 2. Kategorija zemljišta: poljoprivredno
 3. Namjena zemljišta: poljoprivreda
 4. Podzemne vode: nema značajnog utjecaja
 5. Zagađenje: nema značajnog utjecaja

Na temelju tih čimbenika, konačna visina naknade za zemljište može biti određena.

Sustav naplate naknade

Uredba o visini naknade za uređenje voda propisuje sustav naplate naknade koji se primjenjuje na sve korisnike javnih voda. Naknada za uređenje voda plaća se s ciljem financiranja mjera očuvanja i unaprjeđenja vodnog sustava, te zaštite voda od onečišćenja.

Tko plaća naknadu?

 • Naknada za uređenje voda plaća se od strane pravnih i fizičkih osoba koje izvode djelatnosti koje mogu utjecati na stanje i kvalitetu voda.
 • Osim toga, naknada se plaća i od strane vlasnika ili korisnika stambenih objekata ili zemljišta koje je povezano s vodom.

Iznos naknade

 • Iznos naknade za uređenje voda određuje se prema vrsti djelatnosti koju korisnik obavlja ili prema površini stambenog objekta ili zemljišta.
 • Naknada se obračunava na temelju posebnih tarifa koje su propisane Uredbom.
 • Naknada se plaća mjesečno ili godišnje, ovisno o odabranom načinu plaćanja.
You might be interested:  Kako podnijeti zahtjev za razvod braka

Pravne i fizičke osobe dužne su redovito plaćati naknadu za uređenje voda kako bi osigurale stabilno financiranje mjera očuvanja vodnih resursa i očuvanja okoliša. Sustav naplate reguliran je Uredbom kako bi se osigurala transparentnost i pravednost pri određivanju iznosa naknade.

Izuzeci od plaćanja naknade

Uredba o visini naknade za uređenje voda propisuje da postoje određeni izuzeci od plaćanja naknade za uređenje voda. Ti izuzeci uključuju sljedeće:

Neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije koje se bave zaštitom okoliša, prirode i ekologije mogu biti izuzete od plaćanja naknade za uređenje voda.

Komunalna poduzeća

Komunalna poduzeća koja obavljaju komunalne usluge u skladu s posebnim propisima također mogu biti izuzeta od plaćanja naknade za uređenje voda.

Da bi se ostvarili ovi izuzeci, organizacije i poduzeća moraju se registrirati i podnijeti potrebnu dokumentaciju nadležnom tijelu.

Postoji i nekoliko drugih situacija u kojima se naknada može umanjiti ili izuzeti, a to uključuje:

 • Poljoprivredne površine manje od 2 hektara
 • Posebne kategorije poljoprivrednih proizvođača
 • Vlasnike građevinskih objekata koji koriste oborinske vode samo za vlastite potrebe

U slučaju bilo kakvih izuzetaka ili umanjenja naknade, potrebno je konzultirati nadležno tijelo ili Agenciju za vode kako bi se utvrdili uvjeti i postupci koji se primjenjuju.

Kazne za neplaćanje naknade

Uredba o visini naknade za uređenje voda propisuje obvezu plaćanja naknade za uređenje voda od strane svih korisnika vodnih usluga. Neplaćanje naknade može rezultirati različitim kaznama i sankcijama.

Novčane kazne

Jedna od mogućih kazni za neplaćanje naknade za uređenje voda su novčane kazne. Visina novčane kazne ovisi o propisima koji reguliraju ovu zakonsku obvezu. Uobičajeno je da se novčane kazne određuju prema visini neplaćene naknade i periodu u kojem nije izvršena uplata.

Pravne sankcije

Uz novčane kazne, neplaćanje naknade za uređenje voda može rezultirati i pravnim sankcijama. To može uključivati tužbe, izvršne postupke ili oduzimanje nekretnine kao mjeru prinudne naplate duga.

Zabrana vodnih usluga

Jedna od mogućih sankcija za neplaćanje naknade za uređenje voda je i zabrana korištenja vodnih usluga. To može značiti isključivanje s vodovodne mreže ili nemogućnost korištenja drugih vodenih usluga, poput odvodnje ili pročišćavanja otpadnih voda, sve dok se ne izmiri dug.

Važno je naglasiti da je plaćanje naknade za uređenje voda zakonska obveza i izvršavanje te obveze ključno za održavanje i poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Izvršavanjem te obveze pridonosimo očuvanju okoliša i osiguravamo kvalitetnu vodnu infrastrukturu za sve građane.

Mogućnosti osporavanja visine naknade

Ukoliko smatrate da je visina naknade za uređenje voda koju Vam je dodijelila Agencija za vode nepoštena ili nepravedna, imate nekoliko mogućnosti za osporavanje te odluke. U nastavku su navedeni neki od načina na koje možete postupati u takvoj situaciji:

1. Podnošenje prigovora

Prva mogućnost je podnošenje prigovora Agenciji za vode. Prigovor mora biti podnesen u pisanom obliku, jasno opisati razloge za osporavanje visine naknade i priložiti relevantne dokaze koji potkrepljuju Vašu tvrdnju. Agencija za vode je dužna razmotriti prigovor te donijeti odluku o tome da li će visina naknade biti promijenjena ili ostati nepromijenjena.

2. Pokretanje upravnog spora

Ukoliko niste zadovoljni odlukom Agencije za vode o Vašem prigovoru, imate pravo pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Za podnošenje upravnog spora potrebno je angažirati odvjetnika, koji će Vas zastupati i pripremiti potrebnu dokumentaciju. Sud će razmotriti Vašu tužbu te donijeti konačnu odluku o osporavanju visine naknade.

3. Mirenje ili pregovori

U nekim slučajevima, moguće je postići dogovor između Vas i Agencije za vode putem mirenja ili pregovora. Ovim procesima može se postići kompromisna visina naknade koja odgovara objema stranama. Mirenje ili pregovori predstavljaju brže i jeftinije rješenje u usporedbi s podnošenjem prigovora ili pokretanjem upravnog spora.

You might be interested:  Povećanje Nacionalne Mirovine

Važno je napomenuti da je potrebno pažljivo proučiti zakonske odredbe i regulative vezane uz uređenje voda kako biste bili informirani o svojim pravima i obvezama. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, uvijek se možete obratiti stručnjaku za pravne savjete.

Tabela 1: Pregled mogućnosti osporavanja visine naknade

Mogućnost Opis
Podnošenje prigovora Pisanje prigovora Agenciji za vode uz priložene dokaze
Pokretanje upravnog spora Podnošenje tužbe upravnom sudu uz angažiranje odvjetnika
Mirenje ili pregovori Postizanje kompromisa putem mirenja ili pregovora

Promjene i novosti u uredbi

Uredba o visini naknade za uređenje voda je nedavno izmijenjena kako bi se poboljšala efikasnost i transparentnost postupaka vezanih za upravljanje vodnim resursima.

Jedna od važnih promjena je uvođenje novog modela obračuna naknade za uređenje voda. Prema novoj uredbi, naknada će se obračunavati na temelju stvarnih količina vode koje se koriste u svrhu proizvodnje, obavljanja usluga ili drugih aktivnosti koje zahtijevaju korištenje vodnih resursa. Time se omogućava preciznije praćenje i kontrola korištenja vodnih resursa, čime se osigurava održivo upravljanje vodama.

Također, novost je da će se naknada za uređenje voda po novoj uredbi primjenjivati na sve vodne resurse, uključujući i podzemne vode. Prije su podzemne vode bile izuzete iz naplate naknade, što je dovodilo do nepravedne raspodjele troškova između korisnika vodnih resursa.

Još jedna bitna promjena je vezana za način plaćanja naknade. Prema novoj uredbi, naknada za uređenje voda će se plaćati putem e-računa ili općim platnim nalozima. Time se digitalizira proces plaćanja i olakšava administracija, a istovremeno se štedi vrijeme i novac korisnika usluga.

 • Uvođenje novog modela obračuna naknade na temelju stvarnih količina korištene vode
 • Primjena naknade na sve vodne resurse, uključujući podzemne vode
 • Promjena načina plaćanja putem e-računa ili općih platnih naloga

Ove promjene i novosti u uredbi omogućuju efikasnije i pravednije upravljanje vodnim resursima te pridonose očuvanju okoliša i održivom razvoju.

Pitanja i odgovori:

Koje su ključne odredbe uredbe o visini naknade za uređenje voda?

Ključne odredbe uredbe o visini naknade za uređenje voda su da se naknada plaća za korištenje voda koje su u općoj uporabi i da se visina naknade određuje prema količini voda koju korisnik koristi.

Kako se određuje visina naknade za uređenje voda?

Visina naknade za uređenje voda određuje se prema količini voda koje korisnik koristi. Uredba propisuje da se za obiteljska domaćinstva visina naknade izračunava na temelju potrošnje vode izražene u kubnim metrima.

Koje su kategorije korisnika obuhvaćene ovom uredbom?

Ovom uredbom su obuhvaćene sve kategorije korisnika voda, kao što su obiteljska domaćinstva, tvrtke, industrijski pogoni i poljoprivrednici. Visina naknade za uređenje voda određuje se prema vrsti korisnika i količini vode koju koristi.

Kako se naknada za uređenje voda plaća?

Naknada za uređenje voda plaća se periodično, obično mjesečno, putem računa koji izdaje opskrbljivač vode. Visina naknade za uređenje voda prikazuje se na računu kao zasebna stavka, uz ostale troškove vodoopskrbe i odvodnje.

Kako se provjerava ispravnost naplate naknade za uređenje voda?

Ispravnost naplate naknade za uređenje voda provjerava nadležno tijelo, koje prati i kontrolira provedbu uredbe. Ukoliko korisnik sumnja u ispravnost naplate naknade, može se obratiti nadležnom tijelu sa svojim prigovorima i zahtjevima za preispitivanje naplate.

Koje vrste naknada su obuhvaćene Uredbom o visini naknade za uređenje voda?

Uredba o visini naknade za uređenje voda obuhvaća tri vrste naknada: naknada za zahvatanje vode, naknada za onečišćenje voda i naknada za korištenje voda.