Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom - Postupak, uvjeti, potrebna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom

Zahtjev Za Izdavanje Iskaznice Za Osobe S Invaliditetom

Iskaznica za osobe s invaliditetom je dokument koji se izdaje osobama s invaliditetom kako bi im omogućio različite pogodnosti i olakšice koje imaju pravo ostvarivati. Ova iskaznica je priznata u cijeloj Hrvatskoj i omogućuje osobama s invaliditetom lakši pristup određenim uslugama, zgradama i parking mjestima.

Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom može podnijeti svaka osoba s invaliditetom koja ispunjava propisane uvjete. Da bi se zadovoljili ti uvjeti potrebno je predočiti određenu dokumentaciju koja potvrđuje invaliditet osobe. To uključuje medicinsku dokumentaciju, kao što su izvješća liječnika, dijagnostički testovi i drugi relevantni dokumenti.

Postupak zahtjeva za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom može se provesti u nadležnim uredima za socijalnu skrb. Nakon podnošenja zahtjeva, on se provjerava i analizira od strane stručnjaka koji označava stupanj invaliditeta osobe. Nakon što je zahtjev odobren, izdaje se iskaznica s odgovarajućim oznakama i podacima o osobi.

Potrebna dokumentacija za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom uključuje:

 • Izvješća liječnika koja potvrđuju dijagnozu i dokumentiraju invaliditet osobe.
 • Dijagnostičke testove i rezultate koji mogu pružiti dodatne informacije o stanju osobe.
 • Identifikacijske dokumente, kao što su osobna iskaznica ili putovnica, koje potvrđuju identitet osobe.

Sve ove dokumente treba predočiti nadležnim uredima za socijalnu skrb kako bi se započeo postupak izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom. Nakon što se iskaznica izda, važno je da osoba s invaliditetom uvijek ima iskaznicu kod sebe kako bi je mogla predočiti prilikom korištenja olakšica i pogodnosti koje pruža.

Zahtjev za izdavanje iskaznice – Postupak, uvjeti, potrebna dokumentacija

Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom može se podnijeti osobno ili putem punomoćnika. Kako bi se ispunili uvjeti za izdavanje iskaznice, potrebno je ispuniti određene kriterije i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Postupak

Postupak za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Preuzimanje obrasca za zahtjev za izdavanje iskaznice. Ovaj obrazac možete preuzeti na službenim stranicama nadležnog tijela ili ga možete zatražiti putem pošte.
 2. Ispunjavanje obrasca za zahtjev. Potrebno je unijeti osobne podatke osobe s invaliditetom, poput imena, prezimena, datuma rođenja, OIB-a i adrese prebivališta.
 3. Prikupljanje potrebne dokumentacije. Ovisno o vrsti invaliditeta, potrebno je priložiti određene medicinske ili druga relevantna dokumentacija koja dokazuje prisutnost invaliditeta.
 4. Dostavljanje zahtjeva i dokumentacije. Zahtjev i potrebnu dokumentaciju treba dostaviti nadležnom tijelu koje je zaduženo za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom. To se može učiniti osobno ili putem pošte.
 5. Evidentiranje zahtjeva i obrada. Nakon dostavljanja zahtjeva i dokumentacije, nadležno tijelo će evidentirati zahtjev i provesti postupak obrade.
 6. Izdavanje iskaznice. Ako je zahtjev odobren, osobi s invaliditetom će biti izdana iskaznica koja će joj omogućiti određene povlastice i beneficije.
You might be interested:  Minimalna mirovina za umirovljenike 2022

Uvjeti

Kako bi se ispunili uvjeti za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom, potrebno je zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Biti osoba s invaliditetom koja ima određeni stupanj invalidnosti prema medicinskoj procjeni.
 • Imati prebivalište na području gdje se vrši izdavanje iskaznica.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

Vrsta dokumentacije Opis
Medicinska dokumentacija Kopija medicinske dokumentacije koja potvrđuje prisutnost invaliditeta i njegov stupanj. To može uključivati izvješća liječnika, nalaze specijalista, medicinske preglede itd.
Osobna iskaznica Kopija osobne iskaznice osobe s invaliditetom.
OIB Kopija OIB-a osobe s invaliditetom.
Adresa prebivališta Potvrda o prebivalištu osobe s invaliditetom koja je izdana od strane nadležnih tijela.

Važno je naglasiti da vrsta i količina potrebne dokumentacije može varirati ovisno o propisima nadležnog tijela i vrsti invaliditeta.

Koji je postupak za zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom?

Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom podnosi se u nadležnom uredima ili organizacijama koje su ovlaštene za to. Prvi korak je prikupiti potrebnu dokumentaciju kako bi se podnio zahtjev.

Uz zahtjev za izdavanje iskaznice, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. Popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom.
 2. Kopija osobne iskaznice ili putovnice.
 3. Dokaz o invaliditetu, kao što je medicinska dokumentacija ili rješenje o invaliditetu izdan od strane nadležnog tijela.
 4. Dodatna dokumentacija koja može biti potrebna, ovisno o specifičnim zahtjevima lokalne vlasti ili organizacije.

Nakon prikupljanja svih potrebnih dokumenata, zahtjev za izdavanje iskaznice se predaje nadležnom tijelu. Nekim se slučajevima zahtjev podnosi online, dok se u drugima predaje osobno u uredu ili organizaciji. Potrebno je provjeriti postupak u nadležnom tijelu ili organizaciji kako bi se bila sigurna da je zahtjev pravilno podnesen.

Nakon što je zahtjev podnesen, nadležno tijelo ili organizacija će provesti postupak obrade zahtjeva. To može uključivati provjeru priložene dokumentacije i utvrđivanje ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za izdavanje iskaznice. Ako je zahtjev odobren, podnositelju će biti izdana iskaznica za osobe s invaliditetom.

Važno je napomenuti da postupak izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom može varirati ovisno o zakonodavstvu i pravilima u svakoj državi ili regiji. Stoga je uvijek preporučljivo konzultirati se s nadležnim tijelom ili organizacijom kako bi se dobile ažurirane informacije o postupku i potrebnoj dokumentaciji.

Uvjeti za dobivanje iskaznice za osobe s invaliditetom

Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom mogu podnijeti osobe koje ispunjavaju određene uvjete. Da bi osoba dobila iskaznicu, mora zadovoljavati jedan od sljedećih kriterija:

 1. Osoba mora imati invaliditet koji je definiran prema važećim zakonima i propisima. Invaliditet može biti fizički, mentalni ili senzorni.
 2. Osoba mora biti domicilna stanovnica Republike Hrvatske i imati prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske.

Uz ispunjavanje navedenih kriterija, osoba mora priložiti određenu dokumentaciju uz zahtjev za izdavanje iskaznice. Potrebni dokumenti uključuju:

 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice kao dokaz identiteta.
 • Potvrdu liječnika koja potvrđuje postojanje invaliditeta i vrstu invaliditeta.
 • Dokaz o prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Fotografiju za iskaznicu.

Nakon podnošenja zahtjeva i priložene dokumentacije, nadležno tijelo će provjeriti podatke i donijeti odluku o izdavanju iskaznice. Ako uvjeti za dobivanje iskaznice nisu ispunjeni ili dokumentacija nije kompletna, zahtjev može biti odbijen.

Koja dokumentacija je potrebna za zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom?

Koja dokumentacija je potrebna za zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom?

Kako bi podnijeli zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom, potrebno je priložiti određenu dokumentaciju. Ovisno o vlastitom statusu osobe s invaliditetom, slijedi popis potrebne dokumentacije:

Tip invaliditeta Potrebna dokumentacija
Fizički invaliditet 1. Liječničko uvjerenje koje potvrđuje vrstu i težinu invaliditeta.

2. Preslika osobne iskaznice.

3. Preslika liječničke dokumentacije koja potvrđuje dijagnozu i trajanje invaliditeta.

4. Preslika potvrde o prebivalištu.

5. Preslika svih relevantnih medicinskih izvještaja i nalaza.

Senzorni invaliditet (slijepoća, oštećenje sluha itd.) 1. Liječničko uvjerenje koje potvrđuje vrstu i težinu invaliditeta.

2. Preslika osobne iskaznice.

3. Preslika liječničke dokumentacije koja potvrđuje dijagnozu i trajanje invaliditeta.

4. Preslika potvrde o prebivalištu.

5. Potvrda nadležne institucije za osobe s invaliditetom koja potvrđuje status osobe s senzornim invaliditetom.

6. Potvrda stručne osobe za osobe s vidnim ili slušnim oštećenjem.

Mentalni invaliditet 1. Liječničko uvjerenje koje potvrđuje vrstu i težinu invaliditeta.

2. Preslika osobne iskaznice.

3. Preslika liječničke dokumentacije koja potvrđuje dijagnozu i trajanje invaliditeta.

4. Preslika potvrde o prebivalištu.

5. Izvješće stručne osobe za mentalne poremećaje.

Važno je napomenuti da se potrebna dokumentacija može razlikovati ovisno o propisima i zakonima koji vrijede u vašoj zemlji ili regiji. Preporučuje se provjeriti sa svojom lokalnom institucijom ili nadležnim tijelom za točne informacije o potrebnoj dokumentaciji za zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom.

Koliko traje postupak izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom?

Trajanje postupka izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom može varirati ovisno o specifičnostima svakog pojedinog slučaja. Međutim, nadležne institucije se trude da postupak bude što brži i efikasniji kako bi osobe s invaliditetom što prije dobile potrebnu iskaznicu.

Općenito, potrebno je nekoliko koraka da bi se iskaznica izdala:

1. Podnošenje zahtjeva

Prvi korak je podnošenje zahtjeva za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom. Zahtjev se obično podnosi nadležnoj instituciji koja se bavi izdavanjem iskaznica za osobe s invaliditetom, kao što je Centar za socijalnu skrb.

2. Provjera dokumentacije

Nakon podnošenja zahtjeva, nadležna institucija provjerava priloženu dokumentaciju kako bi utvrdila ispunjavaju li se uvjeti za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom. Ova provjera može potrajati nekoliko dana ili tjedana, ovisno o opterećenosti institucije i broju podnesenih zahtjeva.

3. Odnos prema osobi s invaliditetom

Jednom kada je dokumentacija provjerena i utvrđeno je da osoba ispunjava uvjete za izdavanje iskaznice, nadležna institucija će obavijestiti osobu s invaliditetom o daljnjem tijeku postupka. Ovo može uključivati dodatne korake kao što su:

 • Naručivanje na medicinske preglede radi utvrđivanja razine invaliditeta
 • Intervju s osobom s invaliditetom kako bi se utvrdile dodatne informacije o potrebama i mogućnostima
 • Provjera drugih relevantnih informacija o socijalnom i financijskom statusu osobe s invaliditetom

4. Izrada iskaznice

Kada su svi koraci u postupku dovršeni, nadležna institucija će izraditi iskaznicu za osobu s invaliditetom. Izrada iskaznice može trajati nekoliko dana ili tjedana, ovisno o administrativnim procesima institucije. Nakon izrade, osobi s invaliditetom bit će obaviještena o mogućnosti podizanja iskaznice.

Ukupno trajanje postupka izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom može biti nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o složenosti i uvjetima postupka. Važno je da osobe s invaliditetom prate upute nadležnih institucija i pravovremeno dostavljaju traženu dokumentaciju kako bi se postupak što prije završio i iskaznica izdala.

Koje su koristi od posjedovanja iskaznice za osobe s invaliditetom?

Posjedovanje iskaznice za osobe s invaliditetom donosi brojne koristi i pogodnosti za osobe koje se suočavaju s različitim oblicima invaliditeta. Ova iskaznica osigurava prepoznavanje invaliditeta i omogućuje pristup različitim povlasticama i uslugama koje su namijenjene osobama s invaliditetom.

Evo nekoliko ključnih koristi od posjedovanja iskaznice za osobe s invaliditetom:

Prednost prilikom parkiranja Osobe s invaliditetom koje posjeduju iskaznicu imaju pravo parkiranja na posebnim parkiralištima rezerviranim samo za njih. Ovo im omogućuje lakši pristup javnim ustanovama, trgovačkim centrima i drugim mjestima.
Prioritetni pristup uslugama Iskaznica za osobe s invaliditetom pruža prioritetni pristup različitim uslugama kao što su sjedala u javnom prijevozu, blagajne u trgovinama i institucijama te drugi servisi namijenjeni isključivo osobama s invaliditetom.
Osiguravanje povlastica Iskaznica osigurava posebne povlastice kao što su popusti na ulaznice za različite kulturne, sportske ili druge događaje, besplatni ili povlašteni pristup određenim institucijama ili aktivnostima, te niže cijene za određene proizvode i usluge.
Dokaz o invaliditetu Posjedovanje iskaznice služi kao službeni dokaz o prisutnosti invaliditeta za različite potrebe i situacije, kao što su traženje prava i pogodnosti, ostvarivanje zdravstvene skrbi, prijava za socijalne usluge i mnoge druge situacije u kojima je potrebno dokazati status osobe s invaliditetom.
Pristup olakšicama i podršci Posjedovanje iskaznice pruža pristup različitim olakšicama i podršci, kao što su prioritetno zapošljavanje ili stručna obuka, financijske pomoći, rehabilitacijske usluge i mnoge druge pogodnosti koje su dostupne osobama s invaliditetom.

Vlasnici iskaznice za osobe s invaliditetom mogu koristiti sve navedene koristi i pogodnosti koje ih čine bolje integriranima u društvo i pružaju podršku u svakodnevnim aktivnostima. Uz ispravnu dokumentaciju i potreban postupak moguće je dobiti iskaznicu koja će pružati sve navedene koristi, ovisno o zakonodavstvu i propisima određene zemlje ili regije.

Koje vrste iskaznica postoje za osobe s invaliditetom?

Postoje različite vrste iskaznica koje se izdaju osobama s invaliditetom kako bi im omogućile određene povlastice i prava. Ove iskaznice se izdaju na temelju provedenog postupka i uvjeta propisanih zakonom.

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom

Europska iskaznica za osobe s invaliditetom je iskaznica koja omogućava osobama s invaliditetom slobodan pristup mjestašcu parkiranja predviđenim za osobe s invaliditetom u zemljama članicama Europske unije. Ova iskaznica donosi određene olakšice pri parkiranju i omogućava korisnicima pravo na besplatan parking na tim mjestima.

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom je iskaznica koju izdaje nadležna institucija u državi. Ova iskaznica pruža osobama s invaliditetom različite povlastice i olakšice u svakodnevnom životu. To može uključivati ​​besplatan prijevoz, popuste na određene usluge i proizvode te pravo na posebne povlastice kod pristupa javnim prostorima i događanjima.

Da biste mogli dobiti bilo koju od ovih iskaznica, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju i podnijeti zahtjev nadležnoj instituciji. Uvjeti i postupak izdavanja iskaznice mogu se razlikovati ovisno o zemlji i propisima koji se primjenjuju.

Vrste iskaznica Povlastice
Europska iskaznica za osobe s invaliditetom Slobodan pristup i besplatan parking na mjestima za osobe s invaliditetom u Europskoj uniji
Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom Povlastice u svakodnevnom životu, poput besplatnog prijevoza i popusta na usluge i proizvode

Pitanja i odgovori:

Kako podnijeti zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom?

Zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom podnosi se na nadležnom mjestu u Gradu/Mjesnom uredu prema vašem prebivalištu. Potrebno je ispuniti zahtjevni obrazac i priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Koja je svrha iskaznice za osobe s invaliditetom?

Iskaznica za osobe s invaliditetom omogućava lakši pristup i ostvarivanje prava na razne pogodnosti koje su namijenjene osobama s invaliditetom. To može uključivati ​​popuste pri kupovini, pravo na prioritetno parkiranje ili pristup određenim uslugama i sadržajima.

Koliko traje postupak izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom?

Postupak izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom može trajati određeno vrijeme, ovisno o nadležnom tijelu i broju zahtjeva koji su već podneseni. Obično se postupak završava u roku od 30 do 60 dana od podnošenja zahtjeva.

Koje uvjete osoba s invaliditetom mora ispunjavati da bi dobila iskaznicu?

Osoba s invaliditetom mora imati važeće Rješenje o invalidnosti ili Rješenje o priznavanju statusa roditelja/skrbnika djeteta s invaliditetom. Također, osoba mora imati prebivalište na području nadležnog grada/općine.

Koje osobe mogu podnijeti zahtjev za izdavanje iskaznice za osobe s invaliditetom?

Iskaznicu za osobe s invaliditetom mogu podnijeti osobe koje imaju invaliditet prema definiciji Zakona o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske. To uključuje osobe s intelektualnim, fizičkim, senzornim ili mentalnim oštećenjem.

Koje su prednosti posjedovanja iskaznice za osobe s invaliditetom?

Posjedovanje iskaznice za osobe s invaliditetom pruža određene pogodnosti i beneficije. Primjerice, omogućuje besplatan javni prijevoz ili popust na cijenu javnog prijevoza. Također, iskaznica može biti korisna pri posjetu kulturnim institucijama, muzejima, kinima ili kazalištima, jer osobe s invaliditetom i njihovi pratioci imaju pravo na određene popuste ili ulaznice po povlaštenim cijenama.