Zahtjev za legalizaciju - postupak, uvjeti i dokumentacija

Zahtjev za legalizaciju

Zahtjev Za Legalizaciju

Kada je u pitanju legalizacija objekta, mnogi građani se susreću s procedurom koja može biti prilično složena. Da bi se objekt legalizirao, potrebno je proći određene korake i skupiti potrebnu dokumentaciju. U nastavku ćemo detaljnije objasniti postupak, uvjete i dokumentaciju koja je potrebna za zahtjev za legalizaciju.

Prvi korak u procesu legalizacije je podnošenje zahtjeva nadležnoj instituciji. Zahtjev se podnosi na propisani obrascu koji se može preuzeti na web stranici nadležnog tijela ili se može dobiti osobno na njihovom šalteru. Uz zahtjev se prilaže i određena dokumentacija koja će biti detaljnije opisana u nastavku. Nakon podnošenja zahtjeva, institucija provodi postupak legalizacije i donosi odluku o tome da li će objekt biti legaliziran ili ne.

Dokumentacija koja je potrebna za zahtjev za legalizaciju obično uključuje kopiju građevinske dozvole, kopiju katastarskog plana na kojem je označen objekt, izvadak iz zemljišne knjige, tehničku dokumentaciju koja opisuje objekt i njegovu namjenu, te dokaze o uplati naknade za legalizaciju. Također, mogu biti potrebni i drugi dokumenti kao što su geodetski elaborat ili potvrda o legalnosti objekta od strane ovlaštenog arhitekta.

Važno je napomenuti da postupak legalizacije može biti različit za različite vrste objekata. Na primjer, postupak za legalizaciju stambenog objekta može se razlikovati od postupka za legalizaciju gospodarskog objekta. Također, uvjeti za legalizaciju mogu se razlikovati ovisno o lokaciji objekta i urbanističkim propisima koji vrijede za tu lokaciju. Stoga je važno konzultirati se s nadležnim institucijama ili stručnjacima kako bi se dobila precizna i ažurirana informacija o postupku legalizacije.

Zahtjev za legalizaciju objekta može biti složen proces, ali uz pravilnu pripremu i skupljanje potrebne dokumentacije, moguće je legalizirati objekt. Važno je slijediti propisane korake i konzultirati se s nadležnim institucijama kako bi se osiguralo da je dokumentacija ispravna i potpuna.

Postupak pokretanja zahtjeva za legalizaciju

Zahtjev za legalizaciju može se pokrenuti pod određenim uvjetima i postupkom. Prvo, vlasnik nelegalne građevine mora dobiti potrebne informacije o postupku i uvjetima za legalizaciju.

Prvi korak je prikupljanje potrebne dokumentacije, uključujući:

 1. Zemljišno-knjižni izvadak – dokazuje vlasništvo nad zemljištem na kojem se nalazi građevina;
 2. Izjava o prihvatljivosti – dokument kojim se vlasnik izjavljuje da je svjestan da je građevina izgrađena bez potrebnih dozvola;
 3. Glavni projekat ili elaborat – tehnički dokument koji opisuje građevinu i njen položaj na zemljištu;
 4. Izjava o susjedskim pravima – potvrda da građevina ne ometa prava ili interese susjeda;
 5. Fotografije građevine – omogućuju nadležnom tijelu da vizualno procijeni stanje građevine;
 6. Potvrda o plaćanju komunalne naknade – dokazuje da je vlasnik redovno plaćao komunalnu naknadu za nelegalnu građevinu.
You might be interested:  Zahtjev Za Starosnu Mirovinu Obrazac

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije, vlasnik može preduzeti sljedeće korake:

 1. Konzultacija s odvjetnikom – savjetuje se vlasnicima nelegalnih građevina da se posavjetuju s odvjetnikom koji je stručnjak za građevinske propise i proceduru legalizacije.
 2. Podnošenje zahtjeva za legalizaciju – vlasnik treba dostaviti svu prikupljenu dokumentaciju, zajedno s popunjenim i potpisanim obrascem zahtjeva za legalizaciju, nadležnom upravnom tijelu.
 3. Plaćanje takse – vlasnik mora platiti administrativnu taksu za obradu zahtjeva za legalizaciju. Iznos takse ovisi o površini građevine i propisima lokalnih vlasti.
 4. Obrada zahtjeva – nadležno tijelo će provjeriti podneseni zahtjev, pregledati dokumentaciju i odlučiti o legalizaciji ili odbijanju zahtjeva.

Vlasnik će biti obaviješten o odluci nadležnog tijela. Ako je zahtjev odobren, vlasnik će moći nastaviti s postupkom legalizacije. Ako je zahtjev odbijen, vlasnik može podnijeti žalbu na odluku.

Važno je napomenuti da je svaka situacija specifična i postupak legalizacije može varirati ovisno o lokalnim propisima i uvjetima.

Uvjeti za legalizaciju objekta

Da bi se objekt mogao legalizirati, potrebno je zadovoljiti određene uvjete koji su propisani zakonom. U nastavku su navedeni osnovni uvjeti za legalizaciju objekta:

1. Zakonitost gradnje

Objekt koji se želi legalizirati mora biti izgrađen u skladu s važećim zakonima i propisima o gradnji. To znači da je građevinska dozvola za taj objekt morala biti dobivena prije početka radova i da se objekt mora graditi prema planskoj dokumentaciji.

2. Tehničke karakteristike objekta

Objekt koji se želi legalizirati mora udovoljavati određenim tehničkim standardima i normama. To uključuje ispunjavanje minimuma za sigurnost, stabilnost i funkcionalnost objekta. Također, objekt mora biti izgrađen na način da se može održavati i koristiti u skladu sa svrhom za koju je namijenjen.

Važno je napomenuti da su uvjeti za legalizaciju objekta detaljnije propisani zakonom i da je potrebno konzultirati stručnjaka ili pravnu osobu kako bi se utvrdilo jesu li svi uvjeti ispunjeni.

Uz ispunjenje ovih osnovnih uvjeta, postoji i određena dokumentacija koja je potrebna za legalizaciju objekta, kao što su:

 • Dokaz o vlasništvu nad zemljištem na kojem je objekt izgrađen
 • Izjava o namjeri legalizacije objekta
 • Tehnička dokumentacija o objektu
 • Izvještaj o ispunjavanju tehničkih uvjeta
 • Potvrda o plaćenim komunalnim i administrativnim pristojbama

Ukoliko se ne ispunjavaju svi uvjeti ili se dokumentacija ne dostavi u potpunosti, zahtjev za legalizaciju objekta može biti odbijen.

Priprema dokumentacije za zahtjev za legalizaciju

Prije podnošenja zahtjeva za legalizaciju, potrebno je pripremiti određenu dokumentaciju koja će biti priložena uz zahtjev. Ova dokumentacija je ključna jer pruža informacije o objektu koji se želi legalizirati i dokazuje njegovu zakonitost.

Dokumentacija koja se obično zahtijeva

Uobičajeni zahtjev za legalizaciju zahtijeva sljedeću dokumentaciju:

 • Kopija osobne iskaznice ili putovnice vlasnika objekta
 • Popunjen zahtjev za legalizaciju – ovaj obrazac će biti dostupan u nadležnom tijelu koje će primiti zahtjev
 • Kopija dokaza vlasništva nad zemljištem na kojem je objekt izgrađen
 • Tehnička dokumentacija koja dokazuje da je objekt izgrađen u skladu s važećim građevinskim propisima
 • Uporabna dozvola, ukoliko je objekt izgrađen prije nego što je to bilo zakonom obavezno
 • Dokaz o plaćenim komunalnim i administrativnim taksama
 • Fotografije objekta iz različitih kuteva
 • Eventualna druga dokumentacija koja dokazuje legalnost i ispravnost objekta
You might be interested:  Revolut podizanje gotovine bez naknade

Organizacija dokumentacije

Kako bi se olakšao postupak legalizacije, preporučuje se organiziranje prikupljene dokumentacije na sustavan način. Možete koristiti mape ili fascikle kako biste razvrstali dokumente prema njihovoj vrsti. Također je korisno napraviti popis svih priloženih dokumenata kako biste bili sigurni da je sve potrebno dostavljeno uz zahtjev.

Ukoliko niste sigurni koje konkretne dokumente trebate priložiti uz zahtjev za legalizaciju, preporučuje se konzultiranje s nadležnim tijelom koje će vam pružiti točne informacije i smjernice vezane uz dokumentaciju.

Vrste dokumenata potrebnih za legalizaciju

Kako bi se podnio zahtjev za legalizacijom, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju koju će nadležne institucije pregledati i ispitati.

1. Dokumentacija o vlasništvu

Jedan od ključnih dokumenata koji će biti potrebni jest dokaz o vlasništvu nekretnine koja se želi legalizirati. To može biti ugovor o kupoprodaji, zemljišnoknjižni izvadak, ili druga slična isprava koja potvrđuje pravo vlasništva.

2. Tehnička dokumentacija

Također će biti potrebno dostaviti tehničku dokumentaciju koja opisuje nekretninu i sve građevinske radove koje je potrebno legalizirati. To može uključivati arhitektonske nacrte, geodetske izvještaje, certifikate o statičkoj stabilnosti, ili druge relevantne tehničke podatke.

Te dvije vrste dokumenata su osnovne, ali mogu postojati i dodatni zahtjevi ovisno o specifičnostima postupka legalizacije i lokalnim propisima. Stoga je važno konzultirati se s nadležnim tijelima kako biste bili sigurni da posjedujete sve potrebne dokumente za uspješnu legalizaciju nekretnine.

Primjeri dodatnih dokumenata:
Broj Vrsta Dokumenta
1 Uporabna dozvola
2 Rješenje o uvjetima građenja
3 Energetski certifikat
4 Dokaz o namjeni zemljišta

Rokovi i takse za zahtjev za legalizaciju

Postupak legalizacije zahtijeva podnošenje određene dokumentacije i plaćanje odgovarajućih taksi. Rokovi za podnošenje zahtjeva za legalizaciju ovise o lokalnim propisima i uvjetima, te se mogu razlikovati od jedne općine do druge.

U većini slučajeva, rokovi za podnošenje zahtjeva su ograničeni i definirani zakonom ili drugim pravnim aktima. Kako bi izbjegli kaznene sankcije ili gubitak mogućnosti legalizacije, važno je podnijeti zahtjev unutar propisanog roka.

Takse za zahtjev za legalizaciju također mogu varirati i ovise o površini objekta, vrsti i namjeni objekta, te drugim relevantnim čimbenicima. Ove takse su određene od strane lokalnih vlasti i služe kao financijska naknada za provedbu postupka legalizacije.

Važno je napomenuti da visina takse obično raste proporcionalno s veličinom objekta i složenošću postupka legalizacije. Stoga je potrebno provjeriti aktualne informacije o taksi i pridržavati se propisanih rokova kako bi se spriječile bilo kakve kašnjenja i dodatni troškovi.

Postupak ocjene i donošenja rješenja o legalizaciji

Postupak ocjene i donošenja rješenja o legalizaciji

Postupak ocjene i donošenja rješenja o legalizaciji je formalni proces koji vodi relevantna institucija u svrhu provjere ispunjenja uvjeta za legalizaciju objekta.

Nakon što podnositelj zahtjeva preda potrebnu dokumentaciju za legalizaciju, institucija ima zadatak provjeriti dokumente i ocijeniti da li je objekt izgrađen u skladu s važećim zakonima i propisima.

U slučaju da su svi uvjeti ispunjeni, institucija može donijeti pozitivno rješenje o legalizaciji, kojim se objekt proglašava legalnim. Taj dokument omogućuje vlasniku objekta da se regularizira i dobije sve potrebne dozvole.

You might be interested:  Boris Veličan Razvod

U slučaju da postoje nedostaci ili neusklađenosti, institucija će obavijestiti podnositelja zahtjeva o istima, te mu dati rok za ispravljanje grešaka ili dostavljanje dodatne dokumentacije.

Kada su poboljšanja napravljena i dokumentacija je ponovno podnesena, institucija će provjeriti iste, te će donijeti konačno rješenje o legalizaciji.

Potrebna dokumentacija za postupak ocjene i donošenja rješenja o legalizaciji:
Dokument Opis
Obrazac zahtjeva za legalizaciju Službeni obrazac koji sadrži podatke o vlasniku objekta, vrsti objekta, namjeni objekta itd.
Kopije relevantnih dozvola Kopije svih dozvola (građevinske, uporabne itd.) koje je vlasnik objekta dobio tijekom izgradnje objekta.
Tehnička dokumentacija Tehnički nacrti, izvještaji, fotografije itd. koji opisuju objekt i njegovu izgradnju.

Važno je istaknuti da je postupak ocjene i donošenja rješenja o legalizaciji specifičan za svaku zemlju i može se razlikovati ovisno o lokalnim zakonima i propisima.

Rješenje o legalizaciji i njegov pravni učinak

Rješenje o legalizaciji je službeni dokument koji izdaje nadležno tijelo kako bi se potvrdilo da je nezakonito izgrađeni objekt ili dio objekta legaliziran prema propisima o gradnji.

Rješenje o legalizaciji ima pravni učinak i predstavlja dokaz o zakonitosti objekta. Kada je rješenje o legalizaciji izdano, objekt se smatra legalnim i ne podliježe daljnjim postupcima vezanim uz snimanje i evidentiranje.

Ovaj dokument daje vlasniku objekta potpunu pravnu sigurnost i omogućuje normalno korištenje objekta u skladu sa zakonskim propisima.

Sadržaj rješenja o legalizaciji

Rješenje o legalizaciji obično sadrži sljedeće informacije:

 • Podatke o vlasniku objekta
 • Podatke o nezakonito izgrađenom objektu ili dijelu objekta
 • Detaljan opis objekta (vrsta objekta, površina, namjena)
 • Podatke o provedenom postupku legalizacije
 • Odluku o legalizaciji objekta
 • Eventualne uvjete koji se moraju zadovoljiti

Pravni učinak rješenja o legalizaciji

Rješenje o legalizaciji ima značajan pravni učinak i omogućuje:

 • Legitimno korištenje objekta
 • Upis objekta u gruntovnicu
 • Određivanje poreza i drugih davanja na temelju zakonitosti objekta
 • Prodaju ili prijenos vlasništva nad objektom
 • Potpunu sigurnost vlasniku objekta

Uz rješenje o legalizaciji, vlasnik objekta može pristupiti svim pravima i obvezama koje proizlaze iz zakonitog vlasništva nad nekretninom.

Pitanja i odgovori:

Koji su uvjeti za podnošenje zahtjeva za legalizaciju?

Da bi podnio zahtjev za legalizaciju, morate imati prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, biti vlasnik nekretnine koju želite legalizirati i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Koja je procedura za podnošenje zahtjeva za legalizaciju?

Procedura podnošenja zahtjeva za legalizaciju uključuje pripremu dokumentacije, popunjavanje obrasca zahtjeva, predaju zahtjeva nadležnom tijelu te plaćanje takse. Nakon toga, tijelo će provjeriti podneseni zahtjev i odlučiti o njegovoj legalizaciji.

Koja je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za legalizaciju?

Za podnošenje zahtjeva za legalizaciju potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine, kopiju katastarskog plana, troškovnik za građevinsku dozvolu i druge tehničke dokumente koji dokazuju da je nekretnina izgrađena sukladno zakonu.

Koliko traje postupak legalizacije?

Vrijeme potrebno za postupak legalizacije ovisi o složenosti slučaja i opterećenosti nadležnog tijela. U nekim slučajevima postupak može trajati nekoliko tjedana, dok u drugima može trajati i nekoliko mjeseci.

Koje su posljedice ukoliko ne podnesem zahtjev za legalizaciju?

Ako ne podnesete zahtjev za legalizaciju, možete biti suočeni s različitim posljedicama. Možete dobiti kaznu, a nekretnina se može oduzeti ili srušiti. Također, nelegalna gradnja može imati negativne posljedice prilikom prodaje ili prenošenja vlasništva na drugu osobu.