Zahtjev za priznavanje statusa HRVI - informacije i vodič

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI

Zahtjev Za Priznavanje Statusa Hrvi

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI (Hrvatski ratni vojni invalid) je postupak kojim osobe koje su pretrpjele fizičke ili psihičke ozljede u Domovinskom ratu traže priznanje i prava koja im pripadaju kao HRVI. Ova procedura ima za cilj pružiti podršku i olakšati integraciju osoba s invaliditetom u društvo.

HRVI su osobe koje su izgubile vitalne funkcije ili su doživjele trajna oštećenja tijekom Domovinskog rata. Mogu biti vojni ili civilni invalidi koji su izloženi različitim vrstama trauma. Ovaj status omogućuje njima i njihovim obiteljima pristup mnogim povlasticama i pravima, kao što su zdravstvena skrb, invalidnine, pravo na zapošljavanje i obrazovanje.

Proces priznavanja statusa HRVI uključuje podnošenje zahtjeva nadležnom tijelu, koje provodi procjenu medicinskih i psiholoških dokaza kako bi utvrdilo stupanj invalidnosti i priznalo status HRVI. Zahtjev se podnosi putem posebnog obrasca s potrebnom dokumentacijom koja potvrđuje ozljede i njihove posljedice. Nakon provedbe procjene, odluka se donosi o priznavanju statusa HRVI i određivanju prava i povlastica koja osoba može ostvarivati.

Vodič za podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa HRVI

Kako biste podnijeli zahtjev za priznavanje statusa HRVI, važno je da se detaljno upoznate s procedurom i potrebnom dokumentacijom. Ovdje možete pronaći sve informacije i upute kako uspješno pripremiti i podnijeti zahtjev. Imajte na umu da je pravovremeno podnošenje zahtjeva i dostava točne dokumentacije ključno za uspješno priznavanje statusa HRVI i ostvarivanje prava koja vam pripadaju.

Koraci u procesu zahtjeva

Proces podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa HRVI sastoji se od nekoliko koraka. Ovdje su navedene osnovne informacije o tome kako se postupak odvija:

 1. Priprema dokumentacije: Prvi korak je priprema svih potrebnih dokumenata koji će biti priloženi uz zahtjev. Ovi dokumenti uključuju medicinsku dokumentaciju, izvještaje o incidentu ili nesreći, dokaze o stvarnom stanju, kao i sve druge relevantne dokumente.
 2. Podnošenje zahtjeva: Nakon pripreme svih potrebnih dokumenata, slijedeće je podnošenje zahtjeva. Zahtjev se može predati osobno u nadležnom uredu ili putem pošte. Također je moguće elektroničko podnošenje zahtjeva, ako je to dostupna opcija.
 3. Pregled zahtjeva: Nakon što je zahtjev podnesen, nadležno tijelo će ga pregledati i provjeriti sve priložene dokumente. U ovom koraku provjerava se je li zahtjev potpun i valjan.
 4. Odluka o priznavanju: Nakon pregleda zahtjeva, donosi se odluka o priznavanju statusa HRVI. Odluka može biti pozitivna ili negativna, ovisno o tome je li zadovoljen sve potrebne uvjete.
 5. Obavijest o odluci: Kad je odluka donesena, podnositelj zahtjeva će primiti obavijest o odluci putem pošte ili na drugi dogovoreni način.
 6. Eventualna žalba: Ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan odlukom, ima pravo podnijeti žalbu. U tom slučaju, postoji određeni rok u kojem se žalba mora podnijeti, i proces se dalje odvija pred nadležnim tijelom.

Pravilno razumijevanje i praćenje ovih koraka može biti od velike pomoći pri podnošenju zahtjeva za priznavanje statusa HRVI.

Ko može podnijeti zahtjev?

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI može podnijeti osoba koja zadovoljava određene uvjete, kako bi ostvarila svoja prava.

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba može podnijeti zahtjev za priznavanje statusa HRVI ako zadovoljava sljedeće uvjete:

1. Ispunjava uvjete HRVI – osoba mora imati invalidnost zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu, zbog čega mora biti utvrđen postotak invalidnosti od strane nadležnog tijela.

2. Sudjelovala je u Domovinskom ratu – osoba mora imati status branitelja ili civilne žrtve iz Domovinskog rata.

3. Državljanstvo – osoba mora biti državljanin Republike Hrvatske ili druge države nastale raspadom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Ukoliko osoba ispunjava ove uvjete, može podnijeti zahtjev za priznavanje statusa HRVI. Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu koje je ovlašteno za rješavanje ovih zahtjeva.

Koje su kategorije HRVI?

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, postoje četiri kategorije osoba s invaliditetom (HRVI). Te kategorije su:

I. Kategorija HRVI

Ova kategorija obuhvaća osobe koje su trajno nesposobne za samostalno obavljanje životnih aktivnosti zbog posljedica ozljeda ili bolesti koje su nastale uslijed sudjelovanja u Domovinskom ratu.

II. Kategorija HRVI

Ova kategorija obuhvaća osobe s posebnim potrebama koje su trajno nesposobne za samostalno obavljanje životnih aktivnosti zbog ozljeda ili bolesti koje su nastale pri obrani od agresije na Republiku Hrvatsku.

III. Kategorija HRVI

III. Kategorija HRVI

Ova kategorija obuhvaća osobe s posebnim potrebama koje su trajno nesposobne za samostalno obavljanje životnih aktivnosti zbog ozljeda ili bolesti koje su nastale kao posljedica sudjelovanja u akcijama zaštite i spašavanja, te obavljanja drugih zadataka u Republici Hrvatskoj.

IV. Kategorija HRVI

Ova kategorija obuhvaća osobe s posebnim potrebama koje su trajno nesposobne za samostalno obavljanje životnih aktivnosti zbog ozljeda ili bolesti koje su nastale pri promicanju i održavanju vrijednosti ustavnog poretka, odnosno zaštiti sigurnosti i legaliteta Republike Hrvatske.

Za svaku od navedenih kategorija HRVI postoje određeni uvjeti i kriteriji koji se moraju zadovoljiti kako bi se ostvarilo priznavanje statusa HRVI i prava koja iz toga proizlaze.

U nastavku je prikazana tablica koja detaljnije opisuje svaku od kategorija HRVI:

Kategorija HRVI Opis
I. Kategorija HRVI Osobe s ozljedama ili bolestima iz Domovinskog rata
II. Kategorija HRVI Osobe s ozljedama ili bolestima iz obrane od agresije na RH
III. Kategorija HRVI Osobe s ozljedama ili bolestima iz akcija zaštite i spašavanja
IV. Kategorija HRVI Osobe s ozljedama ili bolestima iz promicanja i održavanja vrijednosti ustavnog poretka

Koje dokumente je potrebno priložiti uz zahtjev?

Prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa HRVI, potrebno je priložiti određene dokumente kako bi se potkrijepila vaša prijava. Navedeni dokumenti su:

 1. Zahtjev za priznavanje statusa HRVI – Ovaj zahtjev je dostupan na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i treba ga ispuniti i potpisati.
 2. Osobna iskaznica – Kopija vaše osobne iskaznice kojom se dokazuje vaš identitet.
 3. Izvješće liječničke komisije – Izvješće o vašem zdravstvenom stanju koje treba dostaviti nadležna liječnička komisija ili liječnik opće prakse. Ovo izvješće treba sadržavati informacije o vašim fizičkim ili psihološkim ozljedama ili invaliditetima koje ste zadobili kroz ratne situacije.
 4. Potvrda o sudjelovanju u ratu – Dokumentacija kojom se potvrđuje vaše sudjelovanje u ratu, kao što su vojni dokumenti, iskaznice ili izvještaji o vašoj vojnoj službi.
 5. Dokaz o statusu HRVI – Ukoliko već imate priznat status HRVI od strane prethodnih institucija, trebate priložiti odgovarajuće dokumente koji to potvrđuju.

Važno je provjeriti s nadležnom institucijom ili Ministarstvom hrvatskih branitelja je li potrebno priložiti dodatne dokumente ili ako dokumentacija treba biti ovjerena ili prevedena na hrvatski jezik.

Kako se popunjava zahtjev za priznavanje statusa HRVI?

Da biste popunili zahtjev za priznavanje statusa osobe s invaliditetom iz Domovinskog rata (HRVI), slijedite sljedeće korake:

 1. Ispunite osobne podatke kao što su ime, prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresa prebivališta i kontakt broj telefona.
 2. Navedite podatke o ratnim postignućima, kao što su datum početka i završetka ratnog razdoblja, jedinica u kojoj ste bili i koje aktivnosti ste obavljali tijekom Domovinskog rata.
 3. Priložite potrebnu dokumentaciju kojom dokazujete svoj status HRVI. To uključuje medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje vašu invalidnost i povezanost s ratom.
 4. Ako ste koristili vojne mirovine ili naknade tijekom rata, navedite podatke o tim isplatama.
 5. Navedite podatke o bilo kojim drugim naknadama ili pravima koja trenutno koristite.
 6. Potpis i datum zahtjeva.

Popunjeni obrazac zahtjeva zajedno s prilogama treba predati nadležnoj instituciji koja se bavi priznavanjem statusa HRVI. Rokovi za podnošenje zahtjeva mogu se razlikovati, pa provjerite relevantne informacije prije podnošenja zahtjeva.

Koliko traje proces priznavanja statusa HRVI?

Proces priznavanja statusa HRVI može potrajati određeno vrijeme, ovisno o složenosti slučaja i administrativnim postupcima. Uobičajeno vrijeme trajanja procesa je oko 6 mjeseci, ali može biti i duže.

Da biste pokrenuli postupak priznavanja statusa HRVI, potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu, koje će potom provesti istragu i donijeti odluku o priznavanju ili neprihvaćanju zahtjeva.

Tijelo za provedbu postupka priznavanja statusa HRVI će provjeriti dokumentaciju koja je priložena uz zahtjev, kao i provesti dodatna istraživanja i konzultacije ako je to potrebno. Nakon toga, tijelo će donijeti odluku o priznavanju statusa HRVI i obavijestiti podnositelja zahtjeva o odluci.

Ukoliko postupak priznavanja statusa HRVI traje dulje od predviđenog vremenskog okvira, podnositelj zahtjeva ima pravo na informacije o statusu postupka i razloge za produljenje procesa. Također, podnositelj zahtjeva ima pravo na pravnu zaštitu u slučaju negativne odluke ili neprihvatljivog produženja procesa.

Važno je da podnositelji zahtjeva budu strpljivi tijekom procesa priznavanja statusa HRVI i regulirane dokumentacije kako bi se osiguralo pravilno provođenje postupka. U slučaju dodatnih pitanja ili nejasnoća, preporučuje se konzultirati se s nadležnim tijelom ili pravnom stručnjaku.

Koje su prednosti i prava HRVI?

Osobama s invaliditetom (HRVI) u Republici Hrvatskoj pripadaju određene prednosti i prava kako bi im se osigurala jednakost i podrška. Ova prava su definirana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o mirovinskom osiguranju, Zakonom o prometu i drugim relevantnim propisima.

Jedna od ključnih prednosti HRVI je priznavanje statusa osobe s invaliditetom od strane nadležnih tijela. Ovaj status omogućuje pravo na različite potpore i olakšice. Među pravima HRVI spadaju:

Prednosti i prava Opis
Pravo na invalidninu HRVI imaju pravo na mjesečnu novčanu naknadu kao pomoć za troškove života i podršku u svakodnevnim aktivnostima.
Pravo na besplatnu medicinsku skrb HRVI imaju pravo na besplatne medicinske preglede, terapije, lijekove i druge medicinske usluge vezane uz njihovu invalidnost.
Pravo na olakšice pri kupnji pomagala HRVI imaju pravo na financijsku podršku pri kupnji pomagala koja su im potrebna za podršku njihovoj mobilnosti ili funkcionalnosti.
Pravo na pristup obrazovanju i zapošljavanje HRVI imaju pravo na jednaku priliku za obrazovanje i zapošljavanje, te pristup prilagođenim obrazovnim programima i radnim mjestima.
Pravo na pristup javnim prostorima i uslugama HRVI imaju pravo na pristup javnim prostorima i uslugama te pravo da se te usluge prilagode njihovim potrebama kako bi im se omogućila potpuna integracija u društvo.

Osim navedenih prednosti i prava, HRVI također imaju pravo na zaštitu od diskriminacije na temelju invalidnosti, pravo na socijalnu skrb i mirovinu, te pravo na pristup informacijama i komunikaciji u prilagođenom formatu.

Ukoliko osoba ispunjava uvjete za priznavanje statusa HRVI, važno je da podnese zahtjev kako bi mogla ostvariti svoja prava i prednosti koje joj pripadaju. Zahtjev se podnosi nadležnim tijelima uz priloženu potrebnu dokumentaciju.

Kako posrednici mogu pomoći u procesu zahtjeva?

Posrednici su organizacije ili pojedinci koji pružaju pomoć i podršku osobama koje podnose zahtjev za priznavanje statusa HRVI (osoba s invaliditetom) kako bi im pomogli u procesu. Oni su stručnjaci u području invalidnosti i imaju iskustva u radu s osobama s invaliditetom.

Posrednici mogu pomoći osobama s invaliditetom na razne načine, uključujući:

 • Pravna podrška: Posrednici mogu pružiti pravne savjete i informacije o pravima osoba s invaliditetom. Oni će biti upoznati s zakonima i propisima koji se odnose na status HRVI i mogu objasniti postupak zahtjeva.
 • Psihološka podrška: Osobe s invaliditetom mogu se suočiti s raznim stresnim situacijama i emocionalnim izazovima tijekom procesa zahtjeva. Posrednici mogu pružiti psihološku podršku i pomoći u suočavanju s tim izazovima.
 • Tehnička podrška: Postupak zahtjeva može zahtijevati određene tehničke korake, kao što su prikupljanje medicinske dokumentacije ili popunjavanje određenih obrazaca. Posrednici mogu pružiti tehničku podršku i pomoći u ispunjavanju tih zahtjeva.
 • Društvena podrška: Osobe s invaliditetom često se suočavaju s društvenim preprekama i diskriminacijom. Posrednici mogu pružiti podršku i savjete o tome kako se nositi s tim preprekama i kako ostvariti svoja prava.

Posrednici također mogu biti izvor informacija o drugim uslugama i potpori dostupnim osobama s invaliditetom, kao što su financijska pomoć ili prilagođeni radni uvjeti. Oni će biti upoznati s resursima i mogu preporučiti najbolje opcije za svakog pojedinca.

Ako imate poteškoće u procesu zahtjeva ili trebate dodatnu podršku, preporučuje se da se obratite lokalnim posrednicima za pomoć. Oni će vam moći pružiti stručnu podršku i voditi vas kroz cijeli postupak priznavanja statusa HRVI.

Pitanja i odgovori:

Koje dokumente trebam prikupiti za zahtjev za priznavanje statusa HRVI?

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI podrazumijeva prikupljanje različitih dokumenata. Među njima su: izjava o traumi, medicinska dokumentacija, potvrde o invaliditetu, preslike osobnih dokumenata, dokazi o radnom iskustvu, dokazi o primanjima, svjedodžbe o školovanju i slično. Precizne informacije o dokumentaciji možete pronaći na web stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Koje su kategorije invalidnosti u postupku priznavanja statusa HRVI?

Postoje tri kategorije invalidnosti u procesu priznavanja statusa HRVI. To su: I. kategorija – osoba s oštećenjem tjelesne funkcionalnosti koje iziskuje stalnu pomoć druge osobe, II. kategorija – osoba s oštećenjem tjelesne funkcionalnosti koje ograničava samostalno obavljanje životnih aktivnosti, te III. kategorija – osoba s oštećenjem tjelesne funkcionalnosti koje povremeno otežava obavljanje životnih aktivnosti.

Kako se podnosi zahtjev za priznavanje statusa HRVI?

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI se podnosi osobno u područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnoj prema mjestu prebivališta. Postoji obrazac za podnošenje zahtjeva koji možete dobiti u područnoj službi ili ga preuzeti sa službene web stranice. Nakon što popunite obrazac i prikupite potrebnu dokumentaciju, trebate ga predati u područnu službu zajedno sa svim priloženim dokumentima.

Kakvo je vrijeme čekanja na obradu zahtjeva za priznavanje statusa HRVI?

Vrijeme čekanja na obradu zahtjeva za priznavanje statusa HRVI može varirati. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nastoji obraditi zahtjeve u što kraćem roku, ali dužina procesa može ovisiti o različitim faktorima, poput trenutačnog broja zahtjeva i složenosti predmeta. U prosjeku, vrijeme čekanja može biti nekoliko mjeseci.

Koje su mogućnosti ako mi zahtjev za priznavanje statusa HRVI bude odbijen?

Ako vam zahtjev za priznavanje statusa HRVI bude odbijen, imate pravo na žalbu. Žalbu možete podnijeti u roku od 15 dana od primitka rješenja o odbijanju zahtjeva. Rješenje žalbe donosi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te se može provesti i sudski postupak ako niste zadovoljni rješenjem žalbe.

Koje su važne informacije o zahtjevu za priznavanje statusa HRVI?

Informacije o zahtjevu za priznanje statusa HRVI uključuju podatke o tome što HRVI uopće znači, koji su uvjeti za priznanje statusa, tko može podnijeti zahtjev i koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva.

Kakve uvjete treba ispunjavati da bi se dobio status HRVI?

Da bi se dobio status HRVI, osoba treba ispunjavati određene uvjete, kao što su trajna tjelesna ili mentalna invalidnost, invalidnost zbog rada ili profesionalne bolesti, invalidnost kao žrtva Domovinskog rata i slično. Detaljne informacije o uvjetima mogu se dobiti u vodiču za zahtjev.