UVJETI PRODAJE

Tehnopolis internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail), a ne usmenim putem kako ne došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.

A. INFORMACIJE O PROIZVODU – OPISI, SLIKE, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Za svaki proizvod nastojimo kupcu čim detaljnije prezentirati izgled i obilježja proizvoda slikama i opisima osobina te tehničkim podacima.
Slike, opise i podatke preuzimamo od proizvođača, zastupnika i /ili uvoznika proizvoda.

Tijekom životnog vijeka proizvoda proizvođač pokatkad mijenja detalje dizajna na proizvodu, neko od obilježja i/ili tehnički podatak. Te promjene mi prenosimo na naše stranice odmah po saznanju. Međutim mogući su vremenski pomaci, ali i nenamjerne pogreške u prijenosu.

Upućujemo kupce da za svaki detalj u dizajnu proizvoda i/ili tehnički podatak ili obilježje, koje im je bitno za odluku o kupnji tog proizvoda, uz naše slike i opise, potraže i slike i opise na stranicama proizvođača. Ukoliko postoji razlika u odnosu na naše podatke i slike, relevantni su podaci i slike proizvođača. Poželjno je pri tome, da nas sa pitanjima za te podatke kupci i kontaktiraju kako bismo mi, neposrednim kontaktom kod proizvođača, utvrditi točne informacije koje su kupcu bitne.
Na ovaj će se način izbjeći eventualne pogreške pri naručivanju i sa sigurnošću ćemo kupcu ponuditi i isporučiti proizvod koji udovoljava njegovim potrebama.


B. PRETHODNA OBAVIJEST

Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje ćemo vam ponuditi u Ugovoru o prodaji koji ćemo zaključiti sa vama, ukoliko prihvatite našu ponudu i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

 1. Podaci o Prodavatelju

  1.1. Trgovačko društvo Multiplex digital d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Šibla 15 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080422245, OIB: 92580211889 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).
  1.2. TEHNOPOLIS je naziv internet trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima. Blagajna i komercijalno osoblje smješteni su na adresi Ivana Šibla 15 , 10000 Zagreb.
  WEB adresa trgovine je tehnopolis.hr. Adresa za elektroničku poštu je [email protected]; Telefon: 01 6177144.
  1.3 Radno vrijeme blagajne i komercijale je od 08 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.
  1.4 Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.
  1.5. IBAN Prodavatelja je HR3023400091110369650
  1.6 Prodavatelj prodaje i isporučuje robu sa više skladišta lociranih na adresama različitim od adrese komercijale
  1.7 Prodavatelj nema izložbenog prostora i njegova cjelokupna ponuda dostupna je na internetu.Robu prodaje i isporučuje sa skladišta.

 2. Ponuda proizvoda i usluga.

  Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet trgovini Tehnopolis.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama, energetskom razredu i svrsi koju je naveo svaki proizvođač ili davatelj usluge koja se nudi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za gotovinsko plaćanje, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara ( kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi Kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca (kao njegova adresa, broj kata, težina kupljenih aparata i sl). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.

 3. Vrste Plaćanja

  Robu i usluge moguće je platiti navedenim gotovinskim oblicima plaćanja: gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.
  Za više informacija o načinima plaćanja, molimo posjetite sljedeći link: Načini plaćanja

 4. Ponuda

  Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od narednog radnog dana od  primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno prihvaćenog plaćanja putem kartica.

 5. Pritužba Kupca

  Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail [email protected] ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

 6. Ugovor o prodaji

  Na osnovi upita Kupca, Prodavatelj uz ponudu šalje kupcu i prijedlog Ugovora o prodaji.
  Ukoliko Kupac izvrši plaćanje ponude u punom iznosu Prodavatelj dostavlja Kupcu Ugovor o prodaji zajedno sa računom za plaćenu robu i usluge. Ovi dokumenti šalju se elektroničkom poštom, a na izričit zahtjev kupca i poštom.
  Ugovor se smatra zaključenim i obvezatnim za obje strane uplatom cjelokupnog iznosa  ponude od strane Kupca.

 7. Jednostrani raskid ugovora

7.1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana prijema robe bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te broj ponude i artikl za koji traži raskid ugovora, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu  ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

7.2.Povrat robe

Smatra se da ja Kupac izvršoi svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka prije navedenog roka pošalje ili preda robu Prodavatelju , odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio i obavijestio  o tome Kupca da mu preda robu.

7.3 Troškovi povrata robe.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

7.4 Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran Prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez originalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen sa primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštećenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti vraćeni iznos za 10 do 15%,  20% ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti, ali ne manje od 25% iznosa uplate za taj proizvod.
Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegov materijalni nedostatak a čije postojanje  je utvrđeno i od strane ovlaštene osobe, a sve u odnosu prema deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda kako je to i navedeno  u jamstvenoj izjavi.

7. 5. Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun Prodavatelja

Kod raskida ugovora u prvih četrnaest dana , povrat novca Prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke)  nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslao nazad Prodavatelju .U slučaju reklamacije materijalnog nedostaka proizvoda Prodavatelj će vratiti novac za proizvod Kupcu  nakon potvrde postojanja materijalnog nedostaka proizvoda kojim je stručna osoba /služba otklonila  odgovornost za nastanak tog nedostatka krivnjom Kupca i nakon povratka tog proizvoda Prodavatelju.
Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelja snosi Kupac.

 • Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:

  8.1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika, a isti se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi – o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja), a isti je proizveden ili Prodavatelj njegovu proizvodnju više ne može opozvati.
  8.2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.
  8.3.Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran software ili neka od elektronskih igara, a proizvod više nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži.
  8.4. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

 • EU platforma za online rješavanje sporova

  Ukoliko se između Prodavatelja i Kupca ne postigne dogovor, svaka strana ima pravo koristiti EU platformu za rješavanje sporova dostupnu na sljedećem linku:
  Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): EU platforma

 • Isporuka i preuzimanje robe

  U interesu je Kupca da kod prijema robe provjeri da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod neoštećene ambalaže i slično) kupac treba sačuvati originalnu ambalažu da se kod naknadne prijave oštećenja može izvršiti provjera stanja ambalaže na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža vidno oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija  po osnovi  oštećenja i loma neće biti uvažena, jer se to oštećenje normalnom pažnjom moglo  uočiti prilikom preuzimanja robe i postupiti na opisani način u ovoj odredbi.

  U interesu je Kupca  da prilikom preuzimanja robe provjeri da li mu je roba isporučena bez vidljivih oštećenja.Zakon o obvezatnim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača propisuju  u svojim odredbama da rizik za možebitna oštećenja robe (koja su posljedica neadekvatnih manipuliranja robom) prelaze na primatelja trenutkom predaje robe primatelju i njegovog potpisa primitka robe bez primjedbe. Dostavne službe takav primitak robe evidentiraju potpisom primatelja na otpremnom dokumentu. Profesionalne dostavne službe imaju u svojim normativnim aktima i Pravilnike kojima reguliraju ovaj proces. Ti pravilnici (u pravilu ovjereni su i od nadležnih upravnih tijela da su usklađeni sa Zakonima) propisuju da prijevoznici ne prihvaćaju snošenje odgovornosti za oštećenja ako je primatelj potpisao otpremni dokument bez primjedbe o primitku robe, naročito ako primatelj takav prigovor ne dostavi i u kratkom roku nakon prihvata robe. Otklanjaju svoju odgovornost tvrdnjom da je Kupac mogao naknadno oštetiti sam robu naknadnom manipulacijom i /il montažom proizvoda na neadekvatan način.

  Iz navedenih razloga u interesu je Kupca da pri preuzimanju robe pažljivo provjeri izgled ambalaže i da kod vidnih oštećenja odmah barem na tom oštećenom mjestu ambalaže provjeri  da li je i proizvod pretrpio oštećenje.

  Ako je u setu proizvoda Kupac primio i proizvod koji je proizveden od lomljivog ili krhkog materijala ili ima vanjske dijelove izrađene od takvog materijala smatramo da je naročito u interesu Kupca da takav proizvod izdvoji i otvaranjem ambalaže izvrši kontrolu možebitnog transportnog oštećenja bez obzira na neoštećenost ambalaže. Proizvodi rađeni od stakla, staklokeramike, silgranita i sl. materijala (u pravilu su to staklokeramičke i indukcijske ugradbene ploče, sudoperi i štednjaci koji imaju takve ploče za kuhanje te staklena vrata pećnica, ugradbene pećnice i sl. proizvodi) mogu imati veći ili manji lom tih osjetljivih dijelova, a da pri tome  vanjska ambalaža bude besprijekorno neoštećena. Prodavatelj o postojanju te mogućnosti dodatno ponovo informira i podsjeća Kupca kod slanja mailom Potvrde o primitku uplate kao i u prijedlogu Ugovora o prodaji. Kontrola otvaranjem ovih paketa (radi se u pravilu o relativno malim i laganim paketima) moguća je u svim uvjetima i mjestima preuzimanja te zato skrećemo pažnju Kupca da ovu radnju ne propusti uraditi prije potpisa dostavnoj službi njihovih otpremnih dokumenata.

  U slučaju utvrđenih oštećenja za neki proizvod Kupac potpisuje samo prijem ostalih paketa, a za paket sa utvrđenim oštećenjem daje primjedbu u otpremni dokument i i vraća paket dostavnoj službi bez preuzimanja. Ako kupac propusti ovo uraditi u trenutku preuzimanja preporučamo da barem to učini neposredno nakon unošenja ovakvog artikla u svoj prostor i da odmah bez odlaganja ako utvrdi oštećenje,  o tome mailom obavijesti Prodavatelja kako bi on mogao na vjerodostojan način isto oštećenje reklamirati dostavnoj službi i prenijeti na nju rizik oštećena. Tim činom Kupac ujedno  umanjuje i otklanja  buduće možebitne prigovore da je do loma /oštećenja došlo naknadnom neadekvatnom manipulacijom ili nestručnom montažom proizvoda.

  Također, u interesu je Kupca da u slučaju ovlaštenja druge osobe ili člana domaćinstva za preuzimanje robe  prethodno upozna sa ovim činjenicama koje se u skraćenom sadržaju nalaze kao podsjetnik  i u obavijesti Kupcu dostavljenoj mu u mailu Potvrde o primitku uplate i da ih obaveže da kod preuzimanja robe izvrše predložene kontrole.

  Ovakvim aktivnostima kupac ne gubi pravo prigovora po osnovi naknadno ustanovljenog nedostaka proizvoda koje je kao posljedicu izazvalo njegovo oštećenje ili lom.Takav prigovor kupac podnosi Prodavatelju kada ga utvrdi i Prodavatelj o njemu, bez odlaganja obavještava proizvođača i /ili uvoznika/dobavljača koji pokreće postupak provjere i utvrđivanje prijavljenih materijalnIh nedostataka proizvoda.

 • Utvrđivanje materijalnih nedostataka robe

  Zakonom o obvezatnim odnosima propisuje  se odgovornost Prodavatelja , rokove utvrđivanja  i definicija  materijalnih nedostataka  koje bi se tijekom korištenja proizvoda mogle pojaviti.Ovim odredbama ne isključuje se primjena  odredbi istih zakona  o šteti i lomu koji je posljedica neparvilne manipulacije proizvordom , pogrešne montaže , korištenja proizvoda na nači i za svrhu za koju mu proizvođač nije naveo namjenu  te kao posljedicu pogrešnog priključka na energetske izvore i sl.

  U skladu sa navedenim pod materijalnim nedostatkom proizvoda podrazumjevamo svaku manjkavost u funkcioniranju  i u  normalnom korištenju proizvoda koji je utvrdio Kupac a koje nisu u skladu sa opisanim svojstvima koje treba imati proizvod i koje je naveo proizvođač da će ih imati. , za koji nas je Kupac pismeno obavijestio poštom ili elektronskom poštom i za koji je  od dobavljača / proizvođača (davatelja garancije) ovlaštena stručna osoba ili služba utvrdila .kroz provedeni nadzor i ispitivanje da je rezultat neadekvatne proizvodnje,  i/ ili ralike između , od proizvođača deklariranih svojstava i tehničkih perfomansi proizvoda  i i onih koje doista ima  a zbog kojih  je  Kupac onemogućen u punom korištenju proizvoda za namjene zbog kojih ga je kupio. .Kupac ima pravo na ovu reklamaciju bez obzira na način preuzimanja robe opisan u točci 4 i u roku propisanom zakonom koji može biti i dulji od 2 godine i  u cijelom garantnom roku proizvoda.

  Stručne ovlaštene osobe davatelja garancije utvrđuju uzroke koji su doveli do materijalnog nedostatka (kao na primjer: greške u proizvodnji koja se tek mogla  uočiti  kroz dulju eksploataciju proizvoda, lom stakla, staklokeramike, granita kao posljedica neadekvatne proizvodnje koje je izazvala unutarnja naprezanja u ovim komponentama koja su dovela do loma i oštećenja, montaže neadekvatnih komponenata u proizvodu, skrivenih poroznosti materijala koje su izazvale hlapljenje i /ili curenje rashladnih medija i dr. uzroci, potreba višekratnih popravaka proizvoda  zbog ponavljanja istog tipa greške i sl.).

  Utvrđivanjem opravdanosti prigovora/reklamacije Kupac ostvaruje pravo na zamjenu proizvoda ili da izvrši povrat proizvoda Prodavatelju i da mu se vrati puni iznos uplaćen za taj proizvod.

 • Obavještavanje Kupca o tijeku ispunjenja ugovora

  Prodavatelj obavještava Kupca pismeno (u pravilu elektroničkom poštom) o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava:

  • O primljenoj uplati sa uputom kako postupati kod preuzimanja robe od dostavne službe.
  • Dostavlja  račun i tekst Ugovora o prodaji koji je usklađen  sa ovom Prethodnom  obavijesti i zaključen je sa kupcem njegovom punom  uplatom ponude
  • O spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku o kojoj  je telefonski  dostavna služba obavezna prenijeti Kupcu prije same isporuke
  • O tijeku transportnog puta robe – na zahtjev kupca
  • O svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava
 • Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja

  Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih dijelova. Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti, Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem / uvoznikom zamjenu uređaja novim.
  Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu sa Jamstvenim uvjetima. Pojedini proizvođači i uvoznici svoje Garantne/Jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv. „Blister pakiranjem“. Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava  garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog Računa Koji je Kupac primio od Prodavatelja. Kupac može Prodavatelju dostavit ne ovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena Kupcu bez odlaganja.
  Jamstveni list i original računa Prodavatelja Kupcu temelj su za ostvarenje prava iz jamstva.

 


C.PRIVATNOST PODATAKA

1.Izjava o privatnosti i zaštiti prikupljenih osobnih podataka i njihovom korištenju

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice tehnopolis.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice tehnopolis.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta prodaje Multiplex Digital-a.
Multiplex Digital d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice tehnopolis.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Multiplex Digital d.o.o. Zagreb, Ivana Šibla 15, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu Multiplex Digital) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice tehnopolis.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama Multiplex Digitala (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Multiplex Digital d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected]
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici tehnopolis.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Multiplex Digitala, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

2.Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Multiplex Digital putem Internet stranice tehnopolis.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca tehnopolis.hr Internet stranice, Multiplex Digital d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.
Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu i/ili na gumb za Naručivanje.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama tehnopolis.hr Internet stranice, Multiplex Digital d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu tehnopolis.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaću koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama (putem google analyiticsa).

Također možemo prikupljati informacije o klikovima na stranicama koje su vam prikazane. Multiplex Digital preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice tehnopolis.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

3.U koju svrhu Multiplex Digital prikuplja i obrađuje osobne podatke?

Multiplex Digital prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice tehnopolis.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici tehnopolis.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Multiplex Digital prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti tehnopolis.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice tehnopolis.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

4.Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta prodaje i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici tehnopolis.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima prodaje te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac klikom na prihvaćanje Općih uvjeta prodaje daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici tehnopolis.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected]

5.S kojim primateljima Multiplex Digital dijeli osobne podatke?

Multiplex Digital neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Multiplex Digital će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
3. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Multiplex Digital koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
4. Pružateljem uluge održavanja ERP i CRM rješenja s kojima ima trajni ugovor te u svrhu redovitog ili vanrednog održavanja, a sve u svrhu realizacije usluge Kupcu.

6.Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Multiplex Digital u trenutku plaćanja na Internet stranici tehnopolis.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva WsPay Web Studio d.o.o. Ćićarijska 10, 51000 Rijeka, Hrvatska (WsPay), pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Multiplex digital i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod WsPay Web Studio d.o.o. Ćićarijska 10, 51000 Rijeka, Hrvatska (WsPay) koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na gumb „Naručite“.

Multiplex digital ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od straneWsPay Web Studio d.o.o. Ćićarijska 10, 51000 Rijeka, Hrvatska (WsPay) na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Multiplex digital d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

7.Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Multiplex digital pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice tehnopolis.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Multiplex digital pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

8.Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun” gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s tvrtkom Multiplex digital. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od tvrtke Multiplex digital cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: [email protected]

9.Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od tvrtke Multiplex digital putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

10.Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka [email protected] Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

11.Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i tvrtke Multiplex digital odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Multiplex digital uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Multiplex digital provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Multiplex digital te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Multiplex digital se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

12.Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Multiplex digital može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na tehnopolis.hr Internet stranici. Zato Multiplex digital poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu tehnopolis.hr Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici tehnopolis.hr Nastavak uporabe Internetske stranice tehnopolis.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

13.Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na tehnopolis.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica tehnopolis.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. tehnopolis.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete tehnopolis.hr.
 • Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.
 • Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
  Ovi kolačići nisu postavljeni od strane tehnopolis.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

14.Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na tehnopolis.hr Internet stranici.